Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUC46
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości
Poprzedni tytuł: Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

1. Implementacja do polskiego prawodawstwa kolejnych zmian do dyrektywy ws. rachunkowości 2013/34/UE poprzez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy.
Celem tych zmian jest przede wszystkim zwiększenie transparentności informacji społecznych i środowiskowych w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (ang. corporate social responsibility, CSR), jak i zwiększenie  ich spójności i porównywalności.
2. Wprowadzenie do przepisów rozwiązań, które zmniejszają obciążenia dla jednostek.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. Celem projektu jest wprowadzenie wymogu ujawniania:
1) w sprawozdaniu z działalności (w formie oświadczenia) lub w odrębnym sprawozdaniu, sporządzanym przez duże jednostki oraz jednostki dominujące w grupie kapitałowej, które mają charakter jednostek interesu publicznego  i spełniają określone warunki (średnioroczne zatrudnienie w odniesieniu do jednostki lub grupy: 500 osób oraz suma aktywów bilansu powyżej 85 mln zł lub przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów 170 mln zł) co najmniej następujących istotnych informacji niefinansowych dotyczących kwestii:
- środowiskowych,
- spraw społecznych i pracowniczych,
- poszanowania praw człowieka oraz
- przeciwdziałania korupcji i łapownictwu,
wraz z krótkim opisem modelu biznesowego jednostki, opisu polityki prowadzonej w danym zakresie, jej rezultatów oraz ryzyk i zarządzania ryzykami w kwestiach niefinansowych, przedstawieniem niefinansowych kluczowych wskaźników wyników związanych z daną działalnością.
Spółkom nie zostaną narzucone zasady raportowania (dyrektywa zostawia tu spółkom pełną swobodę wyboru), dlatego mogą stosować wybrane przez siebie standardy (np. własne lub międzynarodowe).
Spółki objęte ww. przepisami będą miały obowiązek zastosowania zasady „stosuj lub wyjaśnij" (comply or explain) – tj. w przypadku, gdy dana jednostka nie prowadzi polityki w zakresie jednej lub kilku powyższych kwestii, będzie miała ona obowiązek ujawnić ten fakt wraz z  podaniem przyczyn.
2. Dodatkowo w projekcie proponowane są przepisy wprowadzające uproszczenia w rachunkowości z zakresu przechowywania dowodów księgowych, ewidencji umów leasingu oraz zasad kalkulacji kosztu wytworzenia produktu. Proponuje się wprowadzenie nowego wzoru sprawozdania finansowego dla określonych organizacji pozarządowych, jako dostosowanie zasad sprawozdawczości finansowej do specyfiki prowadzonej działalności przez te podmioty. Ponadto projekt zakłada wprowadzenie przepisów o charakterze doprecyzowującym, a także dostosowującym przepisy ustawy o rachunkowości do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej i jej aktów wykonawczych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuWiesław Janczyk Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 15 listopada 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 09.01.2017
do góry