Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUC45
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W dniu 9 października 2013 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 ustanowiono Unijny Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 269 z dnia 10.10.2013). Unijny Kodeks Celny (UKC) zawiera znowelizowane i na nowo usystematyzowane przepisy prawa celnego. Oparty jest na założeniach rynku wewnętrznego oraz zawiera ogólne zasady i procedury, które zapewniają stosowanie środków taryfowych i innych środków wspólnej polityki ustanowionych na szczeblu Unii, związanych z wymianą towarową pomiędzy Unią a krajami lub terytoriami znajdującymi się poza obszarem celnym Unii, z uwzględnieniem wymogów tych wspólnych polityk. Unijny Kodeks Celny zakłada dążenie do pełnej elektronizacji procedur celnych i dokumentów, do zwiększenia poziomu uproszczeń i ułatwień w zakresie procedur celnych z jednoczesnym zwiększeniem skuteczności kontroli, przy dobrze prowadzonej analizie ryzyka. Przewiduje się w związku z tym większą harmonizację procedur i danych. Główne założenia i kierunki zmian zostały zawarte w preambule do UKC. Przepisy wykonawcze i delegowane do UKC stanowią uszczegółowienie kodeksowych regulacji.
Wprowadzenie rozwiązań planowanych w projekcie wynika z konieczności dostosowania przepisów krajowych do przepisów Unijnego Kodeksu Celnego oraz przepisów delegowanych i wykonawczych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 ustanawiające unijny kodeks celny  modernizuje  przepisy prawa celnego. Ustawa – Prawo celne z dnia 19 marca 2004 r. i przepisy odrębne zawierają odwołania do przepisów rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992) i rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny. Niezbędne są więc zmiany uwzgledniające przepisy UKC oraz przepisów delegowanych i wykonawczych. Przepisy UKC określają również nowe instytucje prawa celnego, zmieniają zakres  niektórych instytucji stosowanych dotychczas  i definicje. Zawierają również przepisy regulujące kwestie dotychczas uregulowane w prawie krajowym. Niezbędne są zatem zmiany przepisów ww. ustaw lub ich uchylenie.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarian Banaś Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 kwietnia 2016 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 27.04.2016
do góry