Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRC21
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba wydania rozporządzenia wynika z faktu, że projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych wdrażający do polskiego porządku prawnego przepisy nowych dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczących zamówień publicznych, w tym dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243), przewiduje upoważnienie ustawowe dla Rady Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia, organów właściwych do występowania z wnioskiem o stwierdzenie, że zamawiający, wykonujący działalność sektorową, działają na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony.
Należy bowiem zauważyć, że projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych w ślad za przepisami dyrektywy 2014/25/UE przewiduje, że tzw. zamawiający sektorowi mogą zostać zwolnieni z obowiązku stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych, jeżeli działają na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony. Z obowiązku stosowania tych przepisów zwalnia w drodze decyzji Komisja Europejska na wniosek przesłany przez państwo członkowskie. Zwolnienie następuje również w przypadku, gdy Komisja Europejska nie wyda stosownej decyzji w terminie określonym przez dyrektywę.
Biorąc pod uwagę powyższe konieczne jest wyraźne określenie w prawie krajowym jakie podmioty mogą występować z takim wnioskiem. W związku natomiast z faktem, że nie jest to materia ustawowa, projektodawca ustawy – Prawo zamówień publicznych przekazał uregulowanie tej kwestii w drodze rozporządzenia.
W tym miejscu należy podkreślić, że dotychczas materia regulowana w projektowanym rozporządzeniu była określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony (Dz. U. Nr 147, poz. 1063).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia określa te organy w odniesieniu do poszczególnych rodzajów działalności, w zakresie których będą uprawnione do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskami o stwierdzenie, że zamawiający, wykonujący działalność sektorową, działają na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony. W tym miejscu należy podkreślić, że projektowane rozporządzenie stanowi powtórzenie aktualnego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony.
Dla działalności w zakresie wydobywania gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania węgla brunatnego, węgla kamiennego i innych paliw stałych jako właściwy organ wskazano ministra właściwego do spraw środowiska. Właściwość tego organu jest uzasadniona tym, że w zakres działu administracji rządowej środowisko wchodzą sprawy geologii oraz gospodarki zasobami naturalnymi, jak również kompetencjami tego organu wynikającymi z ustawy – Prawo geologiczne i górnicze tj. uprawnieniem do wydawania koncesji na działalność poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin oraz wydobywania kopalin ze złóż.
Dla działalności w zakresie zarządzania lotniskami jako właściwy organ wskazano Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Właściwość tego organu uzasadniają jego kompetencje określone w ustawie – Prawo lotnicze. Prezes ULC jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach lotnictwa cywilnego. Do jego kompetencji należą wszystkie sprawy związane z lotnictwem cywilnym, w tym związane z regulacją rynku usług lotniczych, niezastrzeżone do właściwości innych organów. Prezes ULC udziela także zezwoleń na założenie lotnisk.
Dla działalności w zakresie zarządzania portami morskimi jako właściwy organ wskazano ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, co jest uzasadnione tym, że dział spraw gospodarki morskiej obejmuje m. in. sprawy portów i przystani morskich.
W zakresie działalności zarządzania portami śródlądowymi oraz w zakresie obsługi sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu tramwajowego, trolejbusowego, autobusowego, kolei linowej, lub systemów automatycznych proponuje się, aby właściwym organem był minister właściwy do spraw transportu, ponieważ z ustawy o działach administracji rządowej wynika, iż w zakres działu transport wchodzą m. in. sprawy funkcjonowania oraz rozwoju infrastruktury transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych oraz komunikacji publicznej. Ponadto, minister ten, zgodnie z ustawą o żegludze śródlądowej, jest naczelnym organem administracji żeglugi śródlądowej.
Dla działalności w zakresie tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, gazu lub ciepła lub dostarczania energii elektrycznej, gazu albo ciepła do takich sieci lub kierowania takimi sieciami jako właściwy organ wskazano Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Organ ten, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo energetyczne, jest centralnym organem administracji rządowej powołanym do realizacji zadań w zakresie regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji w tym zakresie. Prezes URE reguluje działalność przedsiębiorstw energetycznych, m. in. udziela, odmawia udzielenia, zmienia i cofa koncesje oraz współdziała z właściwymi organami w przeciwdziałaniu praktykom przedsiębiorstw energetycznych ograniczającym konkurencję.
Dla działalności w zakresie tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, a także w zakresie działalności związanej z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków oraz z pozyskiwaniem wody pitnej jeżeli działalność ta jest wykonywana łącznie z działalnością w zakresie tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami jako właściwy organ wskazano ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.
Dla działalności w zakresie obsługi sieci świadczących publiczne usługi transportu kolejowego jako właściwy organ wskazano Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z uwagi na to, że organ ten – zgodnie z przepisami ustawy o transporcie kolejowym – jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach regulacji transportu kolejowego, a do jego zadań należy m. in. zbieranie i analizowanie informacji dotyczących rynku przewozów kolejowych.
Dla działalności w zakresie świadczenia usług pocztowych, a także w zakresie świadczenia usług: zarządzania usługami pocztowymi, przesyłania zakodowanych dokumentów za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji, zarządzania bazami adresowymi, przesyłania poleconej poczty elektronicznej, finansowych, filatelistycznych i logistycznych w szczególności przewozu przesyłek towarowych oraz ich konfekcjonowania i magazynowania, jeżeli usługi te są świadczone przez zamawiających świadczących usługi pocztowe jako właściwy organ wskazano Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Uzasadnione jest to tym, że organ ten, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo pocztowe, wydaje zezwolenia na wykonywanie działalności pocztowej wymagającej zezwolenia oraz dokonuje wpisu do rejestru operatorów pocztowych.
Przedstawione kompetencje i zadania wskazanych organów zapewnią rzetelną ocenę funkcjonowania poszczególnych rynków. Dodatkowo, zgodnie z projektem ustawy – Prawo zamówień publicznych, wniosek do Komisji Europejskiej przygotowany przez właściwy organ jest uzgadniany z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony konkurencji oraz z Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza posiadana przez organy wymienione w § 1 projektu rozporządzenia w połączeniu z wiedzą posiadaną przez Prezesa UOKiK i Prezesa UZP zapewni właściwy merytorycznie poziom wniosków kierowanych do Komisji Europejskiej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuUZP
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMałgorzata Stręciwilk Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMUZP
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2016 r. - WYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

W związku z faktem, że wdrożenie do polskiego porządku prawnego nowych dyrektyw unijnych dotyczących zamówień publicznych, tj. dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE ma nastąpić nie poprzez nowy projekt ustawy - Prawo zamówień publicznych ale w ramach nowelizacji dotychczas obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, której aktualnie procedowany projekt nie przewiduje zmiany upoważnienia ustawowego do wydania przedmiotowego rozporządzenia, brak jest uzasadnienia do wydania nowego rozporządzenia, zwłaszcza że materia nim regulowana nie uległa zmianie w związku z nowymi przepisami unijnymi.

Opcje strony

Data modyfikacji : 01.03.2016
do góry