Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUC44
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Główne problemy w obszarze zamówień publicznych, których rozwiązanie zakłada projekt ustawy:
1. nadmierne stosowanie kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert oraz brak podstawy prawnej wyboru oferty w oparciu o kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie z wykorzystaniem rachunków kosztów cyklu życia (obejmującego koszty związane z: nabyciem, użytkowaniem, wycofaniem z eksploatacji, kosztem ekologicznym związanym z cyklem życia produktu, usługi lub roboty budowlane);
2. zbyt sztywne przesłanki stosowania trybów negocjacyjnych poprzedzonych ogłoszeniem o zamówieniu, tj. negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego, zapewniających możliwość wyboru rozwiązań lepiej wpisujących się w ich oczekiwania, bardziej ekonomicznych, innowacyjnych, dostosowanych do potrzeb zamawiającego i użytkowników przedmiotu zamówienia;
3. nadmiernie zbiurokratyzowane procedury (projekt przewiduje odejście od konieczności przedkładania przez wszystkich wykonawców dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i warunków odnoszących się do kryteriów podmiotowych stawianych przez zamawiających);
4. pozorne powoływanie się na zasoby podmiotów trzecich (tzw. handel referencjami) – zamawiający w szerszym zakresie będzie mógł żądać, aby podmiot wykazujący potencjał uczestniczył w realizacji zamówienia;
5. niewystarczająco jednoznaczne warunki dopuszczalnej zmiany umowy o zamówienie publiczne;
6. niewystarczająco jednoznaczne uregulowanie wyłączeń z zakresu stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (PZP) dotyczących współpracy pomiędzy zamawiającymi z sektora publicznego oraz udzielania przez zamawiających (organy założycielskie, jednostki samorządu terytorialnego) zamówień podmiotom kontrolowanym, do których należy przede wszystkim zaliczyć: instytucje gospodarki budżetowej oraz spółki komunalne;
7. brak możliwości udzielania zamówień w celu prowadzenia działalności sektorowej przez wszystkie kategorie zamawiających (obecnie tzw. zamówień sektorowych w bardziej elastycznych procedurach mogą udzielać wyłącznie podmioty prawa publicznego, przedsiębiorstwa publiczne oraz zamawiający działający na podstawie praw szczególnych lub wyłącznych);
8. brak możliwości wnoszenia odwołań w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych poniżej progów unijnych na niektóre podstawowe czynności podejmowane przez zamawiających: (1) opis przedmiotu zamówienia, (2) wybór oferty najkorzystniejszej oraz (3) unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
9. brak podstawy prawnej pozwalającej na zobowiązanie zamawiających do w pełni elektronicznego udzielania zamówień publicznych, w zakresie publikacji ogłoszeń, dokumentów zamówienia, komunikacji między zamawiającym a wykonawcą i składania ofert i wniosków z wykorzystaniem profilu nabywcy, znajdującego się m.in. na Platformie eZamówienia, przygotowanej i udostępnionej zamawiającym przez Urząd Zamówień Publicznych.

Projekt ustawy wdroży do polskiego porządku prawnego dwie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady:
- 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r. str. 65), dalej „dyrektywa klasyczna 2014/24/UE” oraz
- 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r. str. 243), dalej „dyrektywa sektorowa 2014/25/UE”.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Najważniejsze rekomendowane rozwiązania w projekcie:
1. uproszczenie procedur udzielania zamówień publicznych i ich uelastycznienie, co przyniesie korzyści zarówno zamawiającym jak i wykonawcom, szczególnie małym i średnim przedsiębiorcom poprzez:
a) lepsze wykorzystanie negocjacji jako sposobu doprecyzowania warunków umów z wykonawcami w celu uzyskania usługi, która najlepiej odpowiada potrzebom zamawiającego,
b) zmniejszenie obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia;
- ograniczenie podstawowych obowiązków wykonawców do składania oświadczenia o spełnianiu warunków w formie ustandaryzowanego tzw. jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (potwierdzającego spełnianie kryterium warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia wykonawcy, kryteriów selekcji także w odniesieniu do podmiotów trzecich i podwykonawców) oraz
- ograniczenie, co do zasady, żądania dokumentów wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
- zakaz żądania dokumentów, którymi zamawiający dysponuje, lub które może pobrać z ogólnie dostępnych i bezpłatnych baz danych, obowiązek posługiwania się systemem e-Certis;
2. elektronizacja istotnej części procesu udzielania zamówień publicznych;
3. promowanie i realne wykorzystywanie pozaekonomicznych celów zamówień publicznych takich jak ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności:
a) położenie nacisku na wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, czyli opartej na efektywności kosztowej, jak również uwzględniającej inne aspekty niż cena lub koszt, tj. kryteria jakościowe, społeczne, środowiskowe i innowacyjne, poprzez: (1) uwzględnienie w kryteriach oceny ofert relacji jakości do ceny lub kosztu, przez zawężenie stosowania kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert, (2) dopuszczenie stosowania kryteriów podmiotowych, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na poziom wykonania zamówienia publicznego, (3) wykorzystanie w ramach kryterium kosztu podejścia opartego na efektywności kosztowej, takiego jak rachunek kosztów cyklu życia,
b) wprowadzenie nowej procedury – partnerstwa innowacyjnego, przeznaczonej dla nabywania produktów i usług, które nie są jeszcze dostępne na rynku,
c) promowanie zatrudnienia  na podstawie umowy o pracy oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz innych osób defaworyzowanych,
4. zapewnienie lepszego dostępu do rynku małym i średnim przedsiębiorcom dzięki ograniczeniu żądań spełniania wygórowanych warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej (średni roczny obrót - maksymalnie dwukrotność szacunkowej wartości zamówienia);
5. uproszczenia procedur przy udzielaniu zamówień społecznych oraz niektórych innych usług np. prawnych, hotelarskich, gastronomicznych, kulturalnych, zdrowotnych itp. poprzez:
a) podwyższenie progu kwotowego, od którego istnieje obowiązek przestrzegania przepisów ustawy,
b) umożliwienie zastosowania kryteriów jakościowych takich jak dostępność, ciągłość i trwałość oferowanych kluczowych usług;
6. większe wykorzystanie zamówień publicznych w działaniach na rzecz integracji społecznej osób defaworyzowanych, poprzez wprowadzenie klauzul społecznych i nowych zasad zastrzegania zamówień publicznych dla wykonawców będących zakładami pracy chronionej i wykonawców, których celem działania jest integracja społeczna;
7. uwzględnienia w zamówieniach publicznych zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy, oraz zabezpieczenia społecznego poprzez wyraźne dopuszczenie stosownych postanowień w umowach o zamówienie publiczne,
8. zapewnienie realnego udziału w wykonaniu zamówienia podmiotów trzecich, na których zasoby powołuje się wykonawca;
9. zwiększenie pewności prawnej w zakresie dopuszczalnej zmiany umowy, co powinno służyć większej elastyczności i dostosowaniu do zmiennych okoliczności faktycznych i prawnych realizacji zamówień publicznych;
10. zwiększenie ochrony prawnej postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych poniżej progów unijnych poprzez umożliwienie wnoszenia odwołań w na czynności zamawiającego dotyczące: opisu przedmiotu zamówienia, wyboru oferty najkorzystniejszej oraz unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMR UZP
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMariusz Haładyj Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 15 marca 2016 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.09.2016
do góry