Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRC20
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersią

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia RM w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersią został przygotowany w związku z nowym upoważnieniem zawartym w projektowanym art. 176 ust. 2 w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Rozporządzenie to w stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia RM, zostanie ograniczone do określenia prac, których nie powinny wykonywać wyłącznie kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią.
Celem proponowanej regulacji jest również zapewnienie prawidłowej transpozycji postanowień dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy, poprzez usunięcie z wykazu prac zakazu zatrudniania kobiet nie będących w ciąży lub w okresie karmienia dziecka piersią przy pracach wykonywanych pod ziemią we wszystkich kopalniach. Komisja Europejska w uzasadnionej opinii z dnia 14 maja 2009 r. zwróciła uwagę, że zapis zakazujący pracy kobiet pod ziemią w kopalniach stanowi przeszkodę w równouprawnieniu płci.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zgodnie z upoważnieniem zawartym w projektowanym art. 176 § 2 Kodeksu pracy w załączniku do projektowanego rozporządzenia zostaną określone prace, których nie powinny wykonywać kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, mogące mieć niekorzystny wpływ na zdrowie kobiet, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią.
W projekcie nie zostały więc zamieszczone prace, których nie powinny wykonywać kobiety nie będące w ciąży lub w okresie karmienia dziecka piersią, tj.:
- prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów,
- prace pod ziemią, we wszystkich kopalniach.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuStanisław Szwed Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 3 kwietnia 2017 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.04.2017
do góry