Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUC42
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Transpozycja do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Termin upływa 30 września  2016 r.
Dyrektywa określa szczególne warunki udzielenia zezwolenia w celu pracy sezonowej (zaostrzone względem obowiązujących przepisów prawa polskiego dot. uproszczonej procedury powierzania cudzoziemcom pracy krótkookresowej, jak również przepisów dot. udzielania zezwoleń na pracę na zasadach ogólnych) oraz wymagany zakres równego traktowania pracowników sezonowych z obywatelami państwa przyjmującego.
Konieczne są również pewne zmiany obowiązujących przepisów w celu ograniczenia nadużyć związanych ze stosowaniem uproszczonej procedury powierzania cudzoziemcom pracy krótkookresowej, jak również przepisów dot. udzielania zezwoleń na pracę na zasadach ogólnych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Określenie zgodnych z dyrektywą, szczególnych warunków przyjęcia obywateli państw trzecich w celu wykonywania pracy sezonowej, procedury udzielenia, przedłużenia, odmowy i cofnięcia zezwolenia w celu pracy sezonowej oraz zakresu równego traktowania pracowników sezonowych z obywatelami polskimi.
Wdrożenie dyrektywy do polskiego porządku prawnego będzie wiązało się ze zmianami zasad uproszczonej procedury powierzenia pracy krótkoterminowej. Pożądane  jest także wprowadzenie zmian w przepisach dot. udzielania zezwoleń na pracę na zasadach ogólnych, uwzględniających również potrzebę zapobiegania nadużyciom.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuStanisław Szwed Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 marca 2017 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 24.03.2017
do góry