Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUC40
Tytuł

Projekt ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Prace nad ustawą o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług podyktowane są koniecznością wdrożenia dyrektywy 2014/67/UE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniającej rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”) (Dz. Urz. UE L 159 s. 11 -31), której termin transpozycji mija w dniu 18 czerwca 2016 r. (zgodnie z art. 23 ust. 1 ww. dyrektywy).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W celu zapewnienia zgodności z powołaną dyrektywą obowiązujących przepisów w zakresie delegowania pracowników w ramach świadczenia usług przewiduje się w szczególności określenie zasad:
1. delegowania pracowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. współpracy administracyjnej z organami innych państw członkowskich; m.in. określenie zadań i uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy,
3. ochrony pracowników delegowanych, w tym odpowiedzialności solidarnej w budownictwie wykonawcy i podwykonawcy za zobowiązania w zakresie zaległego wynagrodzenia albo innych odpowiednich środków egzekwowania w sytuacji, gdy pracownicy napotykają trudności w dochodzeniu swoich praw,
4. dostępu do informacji nt. delegowania pracowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
5. dotyczących transgranicznego egzekwowania administracyjnych kar pieniężnych lub grzywien administracyjnych, nakładanych w innych państwach na polskich pracodawców delegujących pracowników.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuStanisław Szwed Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 22 marca 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 23.03.2016
do góry