Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUC38
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektu ww. ustawy jest wdrożenie do polskiego porządku krajowego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej (Dz. U. UE. L z 2014 r. Nr 155, poz. 1) oraz usunięcie zidentyfikowanych barier prawnych w prowadzeniu inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną.
Projekt dostosowuje polskie prawo do rozporządzenia 2120/2015 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie raomingu w publicznych sieciach łączności (Dz. Urz. UE L 310 z 26.11.2015 r., str.1).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przedmiotem ww. projektu ustawy jest regulacja zasad koordynacji robót budowlanych, dotyczących sieci infrastruktury technicznej (przedsiębiorstw użyteczności publicznej) i sieci telekomunikacyjnych, uzyskiwania dostępu do takich sieci technicznych na potrzeby budowy szybkich sieci łączności elektronicznej, udostępniania informacji w zakresie przebiegu sieci technicznych, w tym również tych planowanych oraz w zakresie procedur, zezwoleń i uzgodnień niezbędnych, w celu realizacji sieci telekomunikacyjnych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAnna Streżyńska Minister Cyfryzacji
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 1 marca 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 02.03.2016
do góry