Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUC37
Tytuł

Projekt ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celami projektu ustawy są implementacja dyrektywy 2013/37/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 175/1) oraz nowy sposób wdrożenia zmienianej dyrektywy w polskim porządku prawnym, który zapewni bardziej przejrzyste i łatwiejsze w stosowaniu rozwiązania dotyczące ponownego wykorzystywania. Termin wdrożenia dyrektywy 2013/37/UE upłynął 18 lipca 2015 r.
Projekt ustawy został sporządzony przez Rządowe Centrum Legislacji we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji na podstawie założeń projektu ustawy przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 4 sierpnia br. Projekt założeń do projektu ustawy był przedmiotem szerokich konsultacji publicznych i dyskusji z wszystkimi podmiotami zainteresowanymi projektem podczas dwóch konferencji uzgodnieniowych, które miały miejsce 10 i 11 lipca oraz 19 i 21 grudnia 2014 r. Zakres projektu jest wynikiem kompromisu różnych grup interesariuszy (środowiska muzealników, tzw. otwartystów, administracji, organizacji zarządzania zbiorowego). 
Projekt ustawy w dniu 23 września br. został przyjęty przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji,  w dniu 7 października br. został przyjęty przez Komitet do Spraw Europejskich, a w dniu 29 października przez Komitet Stały Rady Ministrów.
Projekt ustawy został również uzgodniony z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ustawy uwzględnia podstawową zmianę dyrektywy 2003/98/WE, którą jest rozszerzenie jej zakresu podmiotowego o biblioteki, muzea i archiwa, bowiem treści będące w posiadaniu tych podmiotów do tej pory, na gruncie dyrektywy 2003/98/WE, podlegały wyłączeniu z ponownego wykorzystywania.
Ze względu na szerszy zakres ponownego wykorzystywania, celowe jest wyodrębnienie przepisów o ponownym wykorzystywaniu z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz.782, z późn. zm., dalej „udip”) zawartych w rozdziale 2a i uregulowanie zasad i trybu ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w projektowanej ustawie. Nie można bowiem uznać, iż dokumenty – w rozumieniu art. 2 dyrektywy 2003/98/WE dokumentem jest jakakolwiek treść lub jej część niezależnie od sposobu utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) będąca w posiadaniu podmiotu zobowiązanego -  stanowią informację publiczną w rozumieniu udip.
Określenie zasad ponownego wykorzystywania informacji w odrębnej regulacji jest uzasadnione z wielu powodów: pozwoli w bardziej precyzyjny i zrozumiały dla adresatów norm prawnych sposób rozróżnić instytucje „dostępu do informacji” oraz „ponownego wykorzystywania informacji”. Odrębna regulacja ustawowa zagadnienia ponownego wykorzystywania jest częściej stosowanym zabiegiem legislacyjnym w państwach Unii Europejskiej.
Projektowana ustawa zakłada:
1. określenie wzajemnych relacji pomiędzy dostępem do informacji publicznych a ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego;
2. wprowadzenie obowiązku przekazywania do ponownego wykorzystywania zasobów bibliotek, archiwów i muzeów, do których prawa autorskie wygasły (tzw. domena publiczna);
3. wprowadzenie definicji informacji sektora publicznego, która podlegać będzie ponownemu wykorzystywaniu. Zaproponowane pojęcie informacji sektora publicznego (ISP) odzwierciedla definicję dokumentu z dyrektywy 2013/37/UE;
4. wprowadzenie przepisów wyłączających stosowanie ustawy adekwatnych do dyrektywy 2013/37/UE (np. ochrona ISP, których wydawanie przez podmioty zobowiązane leży poza zakresem wykonywania ich zadań publicznych określonych przepisami prawa; ISP, do których prawa własności intelektualnej przysługują osobom trzecim; ISP, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw szczególnych);
5. wprowadzenie przepisów umożliwiających określanie przez archiwa, muzea i biblioteki warunków ponownego wykorzystywania oraz ustalania opłat zgodnie z przepisami dyrektywy;
6. określenie procedury udostępniania informacji sektora publicznego na wniosek oraz elementów tego wniosku;
7. zrównanie terminów realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie z terminem realizacji wniosku o dostęp do informacji publicznej;
8. upoważnienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do wydania rozporządzenia określającego maksymalne stawki opłat za komercyjne ponowne wykorzystywanie możliwe do określania przez muzea;
9. nowelizację odpowiednich przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym  i archiwach ułatwiających dostęp do zasobów archiwalnych w celu ponownego wykorzystywania.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAnna Streżyńska Minister Cyfryzacji
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 grudnia 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 09.12.2015
do góry