Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC34
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

1. Konieczność wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 2003/54/WE oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE.
2. Potrzeba wzmocnienia pozycji odbiorcy końcowego w stosunku do sprzedawców energii elektrycznej i przedsiębiorstw sieciowych. Obecnie brak jest możliwości rozliczenia energii elektrycznej według jej faktycznego zużycia, kredytowanie przedsiębiorstw energetycznych przez odbiorców i kumulacja wysokich kwot płatności.
3. Prognozowany brak mocy wytwórczych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, brak kontroli nad stratami i nielegalnym poborem energii elektrycznej.
4. Mało przejrzysty i zdominowany przez sprzedawców z dużych grup energetycznych rynek energii elektrycznej, Ograniczony dostęp części sprzedawców do danych, skomplikowane procedury i wydłużony czas zmiany sprzedawcy.
5. Brak kontroli odbiorcy nad jakością energii elektrycznej i możliwości uzyskania faktycznych bonifikat.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Instalacja liczników zdalnego odczytu u 80% odbiorców. Liczniki zostaną skomunikowane z Centralnym Zbiorem Informacji Pomiarowej prowadzonym przez wyznaczonego i ustawowo regulowanego  Operatora Informacji Pomiarowej (OIP – funkcję powierzono istniejącej spółce Zarządca Rozliczeń S.A.). Centralizacja i standaryzacja wymiany danych pomiarowych oraz informacji przy zmianie sprzedawcy energii.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuME
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKrzysztof Tchórzewski Minister Energii
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMME
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 01.08.2018
Rejestr zmian