Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC31
Tytuł

Projekt ustawy o efektywności energetycznej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Brak spójności polskiego porządku prawnego z prawodawstwem UE, polegający na
1. braku wyznaczenia celów w zakresie efektywności energetycznej na 2020 r. poprzez ustalenie ram prawnych,
2. braku środków służących wspieraniu efektywności energetycznej, zapewniających osiągnięcie celów klimatyczno-energetycznych na 2020 r. oraz dalszą poprawę efektywności energetycznej po roku 2020.
Konieczna jest implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE. Termin implementacji ww. dyrektywy został ustanowiony na dzień 5 czerwca 2014 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W odniesieniu do problemu nr 1 rekomenduje się wprowadzenie przepisów prawnych ustalających cele w zakresie oszczędności energii na 2020 r. dla sektora publicznego oraz w odniesieniu do systemu świadectw efektywności energetycznej.
W odniesieniu do problemu nr 2 rekomenduje się wprowadzenie przepisów prawnych określających:
- krajowy plan działań efektywności energetycznej,
- zadania  jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej,
- zasady uzyskania i umarzania świadectw efektywności energetycznej,
- zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa, a  także wprowadzenie przepisów prawnych mających na celu usunięcia barier i nieprawidłowości na rynku energii, które ograniczają efektywność dostaw i wykorzystywania energii.
Rezultatem wdrożenia proponowanych rozwiązań będzie poprawa efektywności energetycznej polskiej gospodarki, a także zapewnienie realizacji celów na rok 2020.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuME
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKrzysztof Tchórzewski Minister Energii
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMME
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 lutego 2016 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 26.02.2016
Rejestr zmian