Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC26
Tytuł

Projekt ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

PROBLEM: Wdrożenie pakietu dyrektyw UE (wchodzących w życie w kwietniu 2016 r.), konieczność zapewnienia spójności polskich regulacji z systemem określonym w prawie Unii Europejskiej, harmonizującym wymagania dla wyrobów wprowadzanych do obrotu na jednolitym rynku UE.
PRZYCZYNA: Potrzeba wydania nowej ustawy wynika z konieczności zapewnienia spójności polskich regulacji z systemem określonym w prawie Unii Europejskiej, harmonizującym wymagania dla wyrobów wprowadzanych do obrotu na jednolitym rynku UE. System ten tworzą (1) akty horyzontalne, tzw. nowe ramy prawne (NLF) dla prawa unijnego, regulującego zasady wprowadzania do obrotu wyrobów: rozporządzenie 765/2008 oraz decyzja PE i Rady 768/2008 oraz (2) akty sektorowe, tj. dyrektywy określające wymagania dla poszczególnych kategorii produktów, np. maszyn, dźwigów, sprzętu elektrycznego czy zabawek.
Ustawa o systemie oceny zgodności z 2002 r. nie zawiera szeregu fundamentalnych postanowień zawartych w NLF dotyczących m.in. obowiązków podmiotów gospodarczych, wymagań dla jednostek notyfikowanych i organów notyfikujących. W związku z tym nie ma możliwości, aby na jej podstawie wdrożone były dyrektywy sektorowe, które są spójne z NLF. Dziewięć takich dyrektyw wejdzie w życie w kwietniu 2016 r. – do tego czasu niezbędne jest uchwalenie nowej ustawy oraz stosownych rozporządzeń wdrażających te bardziej szczegółowe elementy dyrektyw. Brak wdrożenia ww. dyrektyw spowodowałby bardzo poważne ograniczenia w działalności podmiotów gospodarczych produkujących, importujących i dystrybuujących wyroby objęte tymi dyrektywami oraz uniemożliwiałby funkcjonowanie jednostek notyfikowanych dla tych dyrektyw (certyfikujących wyroby i procesy ich wytwarzania).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rozwiązania zaproponowane w projekcie zmierzają do:
1) uaktualnienia i ujednolicenia siatki pojęciowej i terminologii systemu oceny zgodności i nadzoru rynku,
2) sformułowania najważniejszych zasad dokonywania oceny zgodności (m.in. zakresu obowiązkowej oceny zgodności, zawartości deklaracji zgodności, kwestii dot. oznakowanie CE, domniemania zgodności w przypadku stosowania norm zharmonizowanych),
3) uregulowania na poziomie ustawowym jednolitych obowiązków podmiotów gospodarczych (producentów, importerów, dystrybutorów),
4) określenia jednolitych wymagań dla jednostek notyfikowanych,
5) usprawnienia funkcjonowania Polskiego Centrum Akredytacji. W projekcie ustawy przewiduje się wprowadzenie – zgodnie z wnioskami sformułowanymi w wyniku kontroli przeprowadzonej przez MG w PCA w dniach 8-15 maja 2014 r. – mechanizmów wzmacniających merytoryczny nadzór nad działalnością PCA (wzmocnienie kompetencyjne i merytoryczne Rady ds. Akredytacji, wprowadzenie obowiązków planistycznych i sprawozdawczych w zakresie działalności merytorycznej PCA), a także zapewniających praktyczną realizację sformułowanej w prawie UE zasady nie nastawionej na zysk działalności jednostek akredytujących (wprowadzenie zasady, że zysk PCA przeznacza się w szczególności na rozszerzenie zakresu działalności merytorycznej PCA oraz procedury podziału zysku PCA, o którego przeznaczeniu decydował będzie minister właściwy ds. gospodarki na wniosek dyrektora, pozytywnie zaopiniowany przez Radę ds. Akredytacji);
6) doprecyzowania przepisów o nadzorze rynku, w szczególności dostosowania do prawa UE procedur postępowania w przypadku wyrobów stwarzających zagrożenie oraz określenia procedur postępowania w przypadku niezgodności o charakterze formalnym.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMateusz Morawiecki Minister Rozwoju
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 9 lutego 2016 r. z autopoprawką i zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 25.02.2016
Rejestr zmian