Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC25
Tytuł

Projekt ustawy o tachografach
POPRZEDNI TYTUŁ: Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie tachografów cyfrowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Opracowanie projektu ustawy wynika z konieczności dostosowania na poziomie minimum implementacyjnego, krajowych aktów prawnych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014 r., str. 1).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Głównym celem projektowanej ustawy  jest zwiększenie bezpieczeństwa systemu tachografów oraz sprawności kontroli tego systemu i egzekwowania przepisów socjalnych w transporcie drogowym. Zakres projektowanej ustawy reguluje zagadnienia związane z:
- procesem uzyskiwania homologacji typu tachografów i ich elementów składowych, testami funkcjonalności oraz badań eksploatacyjnych tachografów, uprawnień dla techników warsztatu, uzyskiwana i cofania zezwoleń na prowadzenie warsztatu oraz audytu i kontroli ich działalności - pozostające w kompetencji ministra właściwego do spraw gospodarki oraz Prezesa Głównego Urzędu Miar,
- wydawaniem kart do tachografów cyfrowych, kontroli przewoźników drogowych i kierowców pod kątem prawidłowego użytkowania tachografów oraz nadzoru nad systemem - pozostające w kompetencji Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMI
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Chodkiewicz Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMI
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 kwietnia 2018 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 23.04.2018
Rejestr zmian