Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUC24
Tytuł

Projekt ustawy o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Z dniem 2 września 2014 r., na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych weszły w życie przepisy ograniczające dostęp osób fizycznych (przeciętnych użytkowników) do prekursorów materiałów wybuchowych w stężeniach wyższych niż wskazane w załączniku I do rozporządzenia. W związku z powyższym niezwłocznie należy dostosować prawo krajowe do prawa unijnego poprzez ustanowienie krajowych przepisów uzupełniających rozporządzenie (UE) nr 98/2013, które ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa publicznego. Uregulowania w przepisach krajowych wymagają kwestie w zakresie powołania Krajowego Punktu Kontaktowego, wskazania organów właściwych oraz ustalenia sankcji za nieprzestrzeganie tych przepisów, a także wprowadzenie uregulowań umożliwiających monitorowanie i kontrolę wykonywania postanowień rozporządzenia. Do Krajowego Punktu Kontaktowego będą zgłaszane podejrzane transakcje, zniknięcia i kradzieże.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Uregulowania w przepisach krajowych wymagają kwestie w zakresie:
1) Utworzenie  systemu zgłaszania  podejrzanych transakcji, zniknięć i kradzieży lub prób dokonania takich transakcji, w którego skład wchodzi Krajowy Punkt Kontaktowy.
2) Ustalenie zadań organów i jednostek właściwych w sprawach kontroli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie udostępniania prekursorów materiałów wybuchowych oraz w sprawie kontroli przeciętnych użytkowników w zakresie posiadania i używania prekursorów materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom.
3) Ustalenie zadań organów i jednostek właściwych w sprawach kontroli przejść granicznych pod kątem wprowadzania prekursorów materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom na teren kraju.
4) Ustalenie sankcji za naruszenie przepisów dotyczących udostępniania, wprowadzania, posiadania i używania substancji i mieszanin, które mogą być użyte do nielegalnego wytwarzania materiałów wybuchowych, oraz przepisów dotyczących obowiązku zgłaszania podejrzanych transakcji w ramach całego łańcucha dostaw.
Wskazane rozwiązania realizują postanowienia rozporządzenia (UE) nr 98/2013, do czego zobligowane są państwa członkowskie.
Efekt: Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego (mierzone np. poprzez liczbę rocznych zgłoszeń podejrzanych transakcji, zniknięć i kradzieży; liczbę i skutki kontroli przeprowadzonych w podmiotach gospodarczych udostępniających prekursory o których mowa w rozporządzeniu).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMR MSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMateusz Morawiecki Minister Rozwoju
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 stycznia 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 25.02.2016
do góry