Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC23
Tytuł

Projekt ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Wdrożenie prawa UE:
1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 258/2012 z dnia 14 marca 2012 r. wdrażającego art. 10 Protokołu NZ przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (protokół NZ w sprawie broni palnej), oraz ustanawiające zezwolenia na wywóz i środki dotyczące przywozu i tranzytu dla broni palnej, jej części  i komponentów oraz amunicji (Dz. Urz. UE L 94/1 z 30.3.2012);
Termin implementacji: 30 września 2013r.
Aktualnie przepisy rozporządzenia wykonywane są wprost przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Przyczyną i potrzebą wprowadzenia rozwiązań planowanych w tym projekcie jest określenie zasad dotyczących zezwoleń na wywóz oraz środki dotyczące przywozu i tranzytu w odniesieniu do broni palnej zdefiniowanej w  dyrektywie Rady 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz. Urz. WE L 256 z 13.09.1991)
2) dyrektywy Rady 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz. Urz. WE L 256 z 13.09.1991)
Przyczyną i potrzebą wprowadzenia rozwiązań planowanych w tym projekcie jest zapewnienie przez państwa członkowskie prowadzenia skomputeryzowanego scentralizowanego lub zdecentralizowanego systemu rejestracji broni palnej zdefiniowanej w tej dyrektywie.
Projekt wprowadza przepisy ustalające funkcjonowanie i wdrożenie w RP Skomputeryzowanego Systemu Rejestracji Broni Palnej (SSRBP) .
Ponadto konieczność aktualizacji przepisów zawartych w ustawie z uwagi na znaczny upływ czasu od jej uchwalenia i zmianę otoczenia prawnego, a w szczególności pojęć (definicji) odnoszących się do broni i amunicji, wynikających wprost z przepisów ww. dyrektywy 477/91 .

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Ad. 1).
Zgodne z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 258/2012 z dnia 14 marca 2012 r. do ustawy zostaną wprowadzone:
1) definicje odnoszące się do broni palnej w związku z jej: wywozem oraz wywozem czasowym do krajów trzecich, tranzytem poprzez kraj trzeci do kraju trzeciego;
2) zasady wydawania zezwoleń na ww. wywozy broni palnej, procedury uproszczone w zakresie wywozu czasowego i powrotnego broni palnej na wniosek przedsiębiorców albo podmiotów którym została udzielona koncesja na wytwarzanie lub obrót bronią palną;
3) środki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa procedur udzielania zezwoleń oraz weryfikacji ich autentyczności;
4) zasady i okres przechowywania dokumentów mających związek z wywozem i przywozem broni palnej;
5) przepisy karne.   
Ad. 2).
Zgodnie z art. 4 dyrektywy Rady 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni do ustawy zostaną wprowadzone przepisy:
1) ustalające nowe zasady rejestracji przez koncesjonowanych przedsiębiorców broni palnej w Skomputeryzowanym Systemie Rejestracji Broni Palnej (SRB) od momentu jej: wytworzenia, nabycia, w tym importu do momentu jej sprzedaży osobom albo podmiotom, którym wydano właściwe pozwolenie na posiadanie broni palnej;
2) znoszące obowiązek prowadzenia ewidencji broni palnej wytworzonej, nabytej albo sprzedanej oraz przesyłania informacji do właściwych organów o dokonanej sprzedaży broni palnej, przechowywania ww. dokumentów, ponieważ ww. obowiązki będą wykonywane przez SRB;
3) określające środki zapewniające dostęp do SRB właściwym organom, prowadzącym sprawy mające związek z posiadaniem lub użyciem broni palnej;
4) środki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa danych przesyłanych do SRB oraz utrzymywanych i przetwarzanych w SRB,
5) przepisy karne.
Mając na uwadze fakt, że projektowane zmiany są liczne i mogłyby naruszać spójność ustawy, zasadnie jest opracowanie projektu nowej ustawy.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJoachim Brudziński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 26 marca 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 26.03.2019
Rejestr zmian