Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC22
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Istniejące w państwach UE przepisy regulujące kwestię zapewnienia zgodności udostępnianych na rynku wyrobów pirotechnicznych (dalej – WP) oraz materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (dalej – MWC) z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa zgodnie ze standardami tzw. Nowego Podejścia (NFL) są niejednorodne oraz nie chronią w wystarczającym stopniu przed ryzykiem nierzetelnej oceny spełnienia tych wymagań. Ponadto   niepełna harmonizacja przepisów utrudnia także dostęp WP oraz MWC do wspólnego rynku. W konsekwencji w obrocie mogą pojawić się wyroby nie spełniające wymagań, a nawet stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników tych wyrobów, a także dla osób postronnych oraz mienia i środowiska naturalnego. Ponadto z uwagi na bariery techniczne utrudniające swobodny przepływ MWC i WP, kraje UE nie mogą w pełni zdyskontować korzyści z wewnątrzwspólnotowego handlu tymi wyrobami.
Eliminacja ryzyka nierzetelnej oceny spełniania przez WP oraz MWC zasadniczych wymagań bezpieczeństwa wpłynie na wzmocnienie w Polsce bezpieczeństwa używania WP oraz MWC przez konsumentów i użytkowników profesjonalnych. Ułatwiony będzie również dostęp WP i MWC oferowanych przez polskich producentów oraz dostawców do rynków innych państw UE, co zwiększy szanse eksportowe w odniesieniu do tych wyrobów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W celu rozwiązania wskazanych w pkt 1 problemów przewiduje się wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U.2015.1100, z późn. zm.) (dalej – ustawa o MWC) zgodnie z wytycznymi zawartymi w przepisach dyrektyw 2013/29/UE, 2014/28/UE oraz 2014/58/UE. Zmiany te polegać będą na uzupełnieniu i uszczegółowieniu, a w niektórych przypadkach także na uporządkowaniu i doprecyzowaniu, regulacji określających:
- obowiązki producentów, importerów i dystrybutorów WP oraz MWC, a w przypadku MWC dodatkowo także upoważnionych przedstawicieli producenta, związane z zapewnieniem zgodności tych wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa, jak również informowaniem użytkowników MWC oraz WP o warunkach bezpiecznego użytkowania tych wyrobów. Ten wątek problemowy został w stosunku do obecnego stanu prawnego znacząco rozbudowany,
- obowiązki jednostek notyfikowanych w zakresie oznaczania WP za pomocą numerów rejestracyjnych oraz prowadzenia rejestru nadanych numerów rejestracyjnych,
- zasady kontroli przemieszczania MWC,
- dodatkowe procedury w systemie nadzoru rynku mające poprawić bezpieczeństwo użytkowników,
- wymagania bezpieczeństwa dotyczące WP i MWC oraz procedury oceny zgodności tych wyrobów z wymaganiami (moduły).
Zmiany w ustawie o MWC w powyższym zakresie powinny stworzyć warunki do wyeliminowania wyspecyfikowanych w pkt 1 problemów związanych z funkcjonowaniem rynku MWC i WP w kontekście wymagań NLF.
Chociaż dyrektywy 2013/29/UE, 2014/28/UE oraz 2014/58/UE mają różny termin wdrożenia (odpowiednio 30.06.2015 r., 19.04.2016 r. oraz 30.04.2015 r.), to jednak z uwagi na fakt, iż dotyczą jednorodnej problematyki (WP są jednym z rodzajów MWC) przyjęto rozwiązanie, iż transpozycja trzech dyrektyw nastąpi w ramach jednej nowelizacji ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMateusz Morawiecki Minister Rozwoju
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 16 lutego 2016 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 25.02.2016
Rejestr zmian