Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID229
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Reforma administracji podatkowej, jaka została przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o KAS”, doprowadziła do powstania ujednoliconej administracji skarbowej.
Strategicznym celem, który realizuje Krajowa Administracji Skarbowa, zwana dalej „KAS”,  jest zapewnienie państwu stabilnych, efektywnych i zrównoważonych finansów publicznych (pobór podatków i ceł, działania kontrolne i egzekucyjne), a klientom – wysokiej jakości świadczonych usług (skrócenie czasu obsługi podatników, działania edukacyjne, wdrażanie narzędzi elektronicznych w obsłudze podatnika). Priorytetowym zadaniem  KAS jest skuteczna walka z przestępczością gospodarczą i oszustwami podatkowymi, dalsze ograniczanie szarej strefy i tzw. karuzel podatkowych, zmniejszanie luki VAT jak i eliminowanie z rynku towarów nielegalnych.
Sprostanie nowym wyzwaniom stojącym przed KAS, wymaga nieustannego podnoszenia efektywności działania KAS poprzez jej unowocześnianie (modernizowanie), co wiąże się z poniesieniem niezbędnych kosztów i nakładów inwestycyjnych w dwóch kluczowych obszarach: zasobów ludzkich (wynagrodzenia i uposażenia) oraz majątku (rozszerzenie bazy nieruchomości i jej dostosowanie do wymagań IT, zakupy pojazdów i sprzętu do kontroli celno-skarbowej, doposażenie przejść granicznych).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana uchwała ma na celu ustanowienie Programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022”, którego głównym celem będzie zapewnienie stabilnego finansowania KAS, w perspektywie średniookresowej (3 lat), służącego rozwojowi tej organizacji zgodnie z założeniami strategii państwa, a także – realizacji zadań KAS określonych w ustawie oraz kierunkach działań i rozwoju KAS.

Powyższe działanie przyczyni się w szczególności do:
- zwiększenia skuteczności i efektywności wykonywania zadań przez pracowników i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej odpowiednio zatrudnionych lub pełniących służbę w KAS na skutek zastosowanych motywujących narzędzi regulacji wynagrodzeń i uposażeń obejmujących: wzrost przeciętnego wynagrodzenia/ uposażenia zasadniczego, zmianę modelu dodatków kontrolerskich, finansowanie dodatków zwiększających zaangażowanie zawodowe pracowników i funkcjonariuszy (dodatków za służbę nocną, uposażeń za przedłużony czas służby, dodatków zadaniowych dla pracowników korpusu służby cywilnej oraz dodatków specjalnych dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej),
- wzrostu konkurencyjności zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych KAS,
- zwiększenia skuteczności i efektywności poboru danin na rzecz państwa: podatków, należności niepodatkowych, ceł oraz poprawie skuteczności zwalczania wykroczeń i przestępstw, wykroczeń i przestępstw karnych skarbowych oraz nadużyć podatkowych – na skutek zastosowania nowoczesnego sprzętu do kontroli celno-skarbowej, zwiększenia bazy sprzętowej, transportowej oraz składników indywidualnego wyposażenia pracowników i funkcjonariuszy realizujących zadania kontroli celno-skarbowej,
- poprawy sprawności działania KAS dzięki zapewnieniu właściwych standardów powierzchni biurowej dla każdego zatrudnionego, z uwzględnieniem dostępu do sieci i urządzeń komputerowych, a także – obniżeniu kosztów bieżącej działalności wskutek rezygnacji z najmu biur zlokalizowanych w dużych ośrodkach miejskich.

Planuje się, że skutki finansowe wdrożenia ww. Programu wieloletniego służącego modernizacji KAS (w odpowiednim ujęciu analitycznym i podziale czasowym na lata 2020-2022) obejmie:
1. wzrost wynagrodzeń i uposażeń pracowników KAS i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, oraz zapewnienie finansowania dla składników tych wypłat (głównie dodatków przewidzianych ustawami) niemających dotychczas odpowiedniego zabezpieczenia w planach finansowych jednostek organizacyjnych KAS;
2. nakłady finansowe na zakupy pojazdów, urządzeń, sprzętu, uzbrojenia, środków przymusu bezpośredniego, oprogramowania komputerowego oraz innych elementów wyposażenia mających na celu wsparcie kontroli celno-skarbowej, a także szkoleń specjalistycznych w tym zakresie – obejmujących głównie wymianę (budowę lub zakup) stacjonarnych skanerów rtg na przejściach granicznych, zakup środków transportu, urządzeń i sprzętu do: kontroli i łączności, laboratoryjnego, techniki specjalnej,
3. nakłady finansowe na budowę i przebudowę budynków (głównie biurowych) dla kilku jednostek organizacyjnych KAS;
4. nakłady finansowe na budowę centrum przetwarzania danych resortu finansów wraz z zakupem nieruchomości gruntowej;
5. nakłady finansowe na modernizację i rozbudowę sieci lokalnych (LAN) w jednostkach organizacyjnych KAS.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarian Banaś Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 28 maja 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 18.06.2019
do góry