Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC5
Tytuł

Projekt ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury
Poprzedni tytuł: projekt ustawy o narodowych dobrach kultury

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie wynika z konieczności transpozycji do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/60/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (wersja przekształcona). Zgodnie z art. 19 ust. 1 dyrektywy 2014/60/UE państwa członkowskie zobowiązane są do implementacji dyrektywy do dnia 18 grudnia 2015 r.
Niniejszą ustawą implementuje się do prawa polskiego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/60/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (wersja przekształcona) (Dz.U. UE L z dnia 28 maja 2014 r.).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Modyfikacja procedury zwrotu narodowych dóbr kultury dostosowująca obowiązujące przepisy o zwrocie dóbr kultury do przepisów dyrektywy, wprowadzenie przepisów procesowych usprawniających postępowanie. Wprowadzenie możliwości stosowania arbitrażu i mediacji oraz przepisów kolizyjnych regulujących sytuację dobra kultury zwróconego na terytorium RP. Przepisy dyrektywy to głównie normy prawa obcych,  regulujące uprawnienia państw członkowskich poszukujących ochrony na terytorium RP. Państwom członkowskim pozostawiono swobodę w zakresie właściwości prawa rządzącego stosunkami własnościowymi po zwrocie dobra kultury.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMKiDN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJarosław Sellin Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMKiDN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 10 stycznia 2017 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 18.01.2017
Rejestr zmian