Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUB5
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Niezgodność art. 18 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP oraz zapewnienie elastycznej i sprawnej procedury powoływania członków Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zmiana art. 18 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych polegająca na przekazaniu do kompetencji ministra właściwego do spraw administracji publicznej spraw związanych z powołaniem i odwołaniem przewodniczącego i członków Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej oraz określenie trybu działania, organizacji  i finansowania Komisji.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSebastian Chwałek Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Decyzja Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu z 29 lutego 2016 r.

Projekt procedowany dalej jako UD37.

Data modyfikacji : 01.03.2016
Rejestr zmian