Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUB4
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność wprowadzenia zmian wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 r. (sygn. akt K23/11), który zbadał konstytucyjność przepisów regulujących zasady prowadzenia przez służby mundurowe i służby specjalne kontroli operacyjnej oraz uzyskiwania i przetwarzania przez te służby danych telekomunikacyjnych. Trybunał zakwestionował konstytucyjność niektórych przepisów dotyczących m.in. niszczenia danych, które okazały się zbędne, braku określenia katalogu przestępstw, w przypadku których możliwe jest prowadzenie kontroli operacyjnej, braku regulacji prawnych zapewniających niezależną kontrolę udostępniania danych telekomunikacyjnych uprawnionym podmiotom, braku gwarancji niezwłocznego, komisyjnego i protokolarnego zniszczenia materiałów zawierających informacje objęte zakazami dowodowymi, co do których sąd nie uchylił tajemnicy zawodowej bądź uchylenie było niedopuszczalne.
Dodatkowo projekt uwzględnia nowelizację ustawy - Prawo telekomunikacyjne, wynikającą z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 8 kwietnia 2014 r. (sprawy połączone C-293/12 i C-594/12). Trybunał w przedmiotowym wyroku stwierdził nieważność dyrektywy 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności oraz zmieniającej dyrektywę 2002/58/WE.
W konsekwencji powyższego, utracił podstawę prawną zawarty w art. 180g ustawy obowiązek przekazywania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacji wskazanych w art. 180g ust. 1 i następnie obowiązek przekazywania tych informacji przez Prezesa UKE Komisji Europejskiej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie regulacji określających:
- rodzaje przestępstw, w odniesieniu do których możliwe jest pozyskiwanie informacji o osobach;
- rodzaje środków niejawnego pozyskiwania informacji;
- zasady postępowania z materiałami zgromadzonymi w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym zasady ich wykorzystania oraz niszczenia danych zbędnych;
- obowiązek podawania do publicznej wiadomości zagregowanych danych statystycznych o liczbie i rodzaju udostępnionych danych telekomunikacyjnych;
- zasady postępowania z materiałami uzyskanymi w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych, które mogą zawierać informacje objęte tajemnicą notarialną, adwokacką, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarską, dziennikarską lub statystyczną;
-  niezależną kontrolę udostępniania danych telekomunikacyjnych i pocztowych uprawnionym podmiotom.

Dodatkowo projekt uchyla art. 180g ustawy - Prawo telekomunikacyjne, określający obowiązek przekazywania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacji wskazanych w art.180g ust.1 i następnie obowiązek przekazywania tych informacji przez Prezesa UKE Komisji Europejskiej. Zmiana stanowi konsekwencję stwierdzenia przez TS UE w wyroku z dnia 8 kwietnia 2014 r. nieważności dyrektywy 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności oraz zmieniającej dyrektywę 2002/58/WE.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJarosław Zieliński Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Decyzja Rady Ministrów z 5.01.2016 r.

Data modyfikacji : 11.01.2016
Rejestr zmian