Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC2
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne zobowiązuje przedsiębiorstwa obrotu do przedkładania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki taryf do zatwierdzenia. Prezes URE może odmówić zatwierdzenia taryfy, jeśli stwierdzi, że wynikające z niej ceny ustalone zostały na zbyt wysokim poziomie. Rozwiązanie to ma na celu zapewnienie odbiorcom ochrony przed narzucaniem im wygórowanych cen za dostarczane paliwa gazowe.
W wyroku z dnia 10 września 2015 r., kończącym prowadzone od 2014 r. postępowanie, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przychylając się do stanowiska Komisji Europejskiej, orzekł, iż przepisy ustawy - Prawo energetyczne ustanawiające obowiązek przedkładania taryf w zakresie obrotu gazem ziemnym w obecnym kształcie są niezgodne z prawem UE (art. 3 ust. 1 i 2 dyrektywy 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 2003/55/WE) z uwagi na fakt, iż obowiązek ten nie jest  ograniczony w czasie oraz nie uwzględnia rozróżnienia pod względem odbiorców.
Wyrok nakłada na RP bezwzględny obowiązek dostosowania polskich przepisów do prawa UE. W przypadku braku podjęcia środków zapewniających odpowiednie wykonanie wyroku TSUE należy spodziewać się wniosku Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nałożenie na RP kary finansowej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane przepisy przewidują wprowadzenie do ustawy - Prawo energetyczne przepisu przewidującego wyłączenie przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję na obrót paliwami gazowymi lub koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą i prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży paliw gazowych z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia przez Prezesa URE.
Projekt przewiduje stopniowe znoszenie regulowania cen gazu ziemnego w odniesieniu do poszczególnych grup odbiorców danego przedsiębiorstwa obrotu, w zależności od wielkości ich zużycia, poczynając od największych konsumentów, aby zminimalizować ryzyko niekontrolowanego wzrostu cen. Uwolnienie cen gazu ziemnego dla odbiorców gazu ziemnego w gospodarstwach domowych ma nastąpić zgodnie z projektem z dniem 1 stycznia 2023 r.
Projekt obejmuje przepisy określające zasady kwalifikowania odbiorców do poszczególnych grup, dla których określono kolejne terminy uwalniania cen spod regulacji Prezesa URE. Jako okres referencyjny dla określenia wielkości poboru zrealizowanego przez odbiorcę przyjęto 2014 r., a dla nowych odbiorców - prognozowaną wielkość poboru.
Projekt nie przewiduje wprowadzenia zmian w zakresie zasad zatwierdzania taryf w zakresie działalności sieciowej realizowanej przez wszystkich operatorów systemów gazowych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuME MR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKrzysztof Tchórzewski Minister Energii
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMME
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 listopada 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 25.11.2016
Rejestr zmian