Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUC1
Tytuł

Projekt ustawy – Prawo wodne

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Opracowywany projekt ustawy - Prawo wodne ma za zadanie zmianę nieefektywnego systemu zarządzania gospodarkę wodną przez wzmocnienie zlewniowego zarządzania gospodarką wodną. Problemem funkcjonowania tego sektora pozostaje brak jasno sprecyzowanego systemu finansowania działań mających na celu utrzymywanie wód, poprawę stanu ich jakości oraz realizację inwestycji w gospodarce wodnej. Przewidziana jest również transpozycja dyrektywy 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzenia rolniczego (Dz. Urz. WE L 375 z 31.12.1991) oraz pełne wdrożenie zasady zwrotu kosztów usług wodnych zgodnie z art. 9 dyrektywy 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE 327 z 22.12.2000).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem projektu ustawy jest w szczególności powołanie nowej jednostki - państwowej osoby prawnej, której zadaniem będzie przejrzyste finansowanie inwestycji w gospodarce wodnej jak również sprawne pozyskiwanie środków finansowych na te inwestycje, w tym środków pozabudżetowych. Zakłada się, że część środków stanowiących aktualnie przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie wpływało do tej nowej jednostki. W strukturze gospodarki wodnej przewidziane będą także państwowe jednostki budżetowe działające w zakresie władztwa administracyjnego, w szczególności wydające decyzje administracyjne. Projekt ustawy ureguluje na nowo kwestię administrowania wodami, w tym władztwo nad przypisanymi jednostkom administracyjnym wodami sprawowane w imieniu Skarbu Państwa.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMariusz Gajda Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 18 października 2016 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 20.10.2016
do góry