Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD2
Tytuł

Projekt ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i o zmianie niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Bezpośrednią przyczyną i potrzebą wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie ustawy jest potrzeba poszerzenia palety środków mających na celu zapobieganie przestępczości dokonywanej z pobudek seksualnych.
Szczególnie ostatnie lata wraz z rozpowszechnieniem pornografii dziecięcej i wykorzystywania nowych środków przekazu, w tym w szczególności Internetu do nawiązywania kontaktów z dziećmi w celu późniejszego popełnienia przestępstw seksualnych przyniosły w tej dziedzinie zwiększenie stopnia zagrożenia bezpieczeństwa dzieci.
Łatwość komunikowania się, utrzymania anonimowości nawiązywanych kontaktów, powszechność dostępu do środków porozumiewania się, przy jednoczesnym braku możliwości zapewnienia nad nimi skutecznego nadzoru, umożliwiają dotarcie do potencjalnych ofiar i stają się głównym polem działania sprawców tych przestępstw. Sprzyja temu również narastająca anonimowość życia i rozpad kontrolnych funkcji środowisk społecznych.
Szkody wyrządzone przestępstwem seksualnym wymierzonym w dzieci są nieodwracalne i trudne do oszacowania, gdyż powodują negatywne konsekwencje w trakcie całego życia.
Problem ten został powszechnie dostrzeżony i obecnie w wielu państwach i na forach wielu organizacji międzynarodowych podejmowane są działania służące wdrożeniu adekwatnych do sytuacji środków ochrony przez przestępczością na tle seksualnym. Panuje przy tym powszechne przekonanie, że dla zwalczania przestępczości seksualnej państwa nie mogą poprzestać wyłącznie na działaniach reaktywnych, ograniczonych do wykrywania i karania sprawców przestępstw już popełnionych. Wyzwaniem przed jakim stają społeczeństwa jest przyjmowanie aktywnych środków ochrony służących zapobieganiu przed tego rodzaju przestępczością.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana ustawa wprowadza nowe środki ochrony społeczeństwa przed przestępczością seksualną, ze szczególnym uwzględnieniem małoletnich, przy czym ochrona ta ma mieć charakter systemowy (kompleksowy). Elementami składowymi tego systemu mają być:
1. rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym,
2. zakazy wykonywania niektórych rodzajów zatrudniania, lub podejmowania określonych rodzajów zajęcia, przez
sprawców przestępstw na tle seksualnym,
3. obowiązki pracodawców i innych organizatorów przedsięwzięć z udziałem małoletnich,
4. określenie miejsc szczególnego zagrożenia i zasad ich monitoringu oraz obowiązki organów Państwa i samorządu (policyjna mapa zagrożeń).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPatryk Jaki Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 29 grudnia 2015 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 08.01.2016
do góry