Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUB2
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Rozpoczęcie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw jest podyktowane potrzebą wykonania dwóch wyroków Trybunału Konstytucyjnego, tj.:
1) wyroku z dnia 2 czerwca 2015 r., sygn. akt K 1/13, w którym Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych w zakresie, w jakim przepis ten ogranicza wolność tworzenia i wstępowania do związków zawodowych osobom wykonującym pracę zarobkową niewymienionym w tym przepisie oraz art. 2 ust. 2 tej ustawy jest niezgodny z art. 59 ust. 1 w zw. z art. 12 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym przepis art. 2 ust. 2 u.z.z. utracił moc powszechnie obowiązującą z dniem 12 czerwca 2015 r.,
2) wyroku z dnia 13 maja 2008 r., sygn. akt P 50/07, w którym Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych jest niezgodny z art. 42 ust. 1 oraz z art. 59 ust. 2-4 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i utracił moc powszechnie obowiązującą z dniem 26 maja 2008 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wiodącym rozwiązaniem proponowanym w projekcie jest rozszerzenie prawa koalicji związkowej na osoby wykonujące pracę zarobkową niewymienione w przepisie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, które mają wszystkie cechy pracowników w rozumieniu konstytucyjnym i pozostają w zatrudnieniu na innej podstawie niż wymieniona w przywołanym wyżej przepisie (np. na podstawie umów cywilnoprawnych czy jako tzw. osoby samozatrudnione). Zmiany wynikają z wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r., sygn. akt K 1/13. Ponadto, projekt zakłada doprecyzowanie przepisów karnych regulujących odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych tak, aby spełniały one wymóg określoności. Zmiana w tym zakresie ma na celu wypełnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2008 r. sygn. P 50/07.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuStanisław Szwed Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 3 października 2017 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 13.10.2017
do góry