Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuIA1
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu pod nazwą "Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku" POPRZEDNI TYTUŁ: Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu pod nazwą "Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku" przygotowany został w celu realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), w której wskazany został jako jeden z tzw. projektów strategicznych, a także wspierania rozwoju polskich portów morskich.
Potrzeba przyjęcia przedmiotowego programu wynika m.in. z tego, że od kilku lat nie ma żadnego dokumentu rządowego stricte dedykowanego problematyce rozwoju portów. Ostatnim dokumentem tego typu była „Strategia rozwoju portów morskich do 2015 roku”, przyjęta uchwalą nr 292/2007 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2007 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W związku z przedstawionymi w pkt I informacjami uzasadnione jest przyjęcie nowego dokumentu rządowego o charakterze programowym, poświęconego rozwojowi polskich portów morskich. Przedmiotowy program przygotowany został stosownie do postanowień art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307, z późn. zm.), który stanowi, że: „Program rozwoju opracowany przez właściwego ministra jest przyjmowany przez Radę Ministrów w drodze uchwały”.
Porty stanowią ważne ogniwa międzynarodowych łańcuchów logistycznych, uczestniczą w wymianie gospodarczej i tworzą swoiste bieguny rozwoju - nie tylko lokalnego, bądź regionalnego, lecz także krajowego.
Nie ulega wątpliwości, że należy zabiegać o ich rozwój. Duże znaczenie portów podkreśla m.in. wysokość należności budżetowych z tytułu cel, podatków i akcyzy - naliczanych w oddziałach celnych funkcjonujących na ich terenie. Zgodnie z danymi Krajowej Administracji Skarbowej, było to ok. 40,6 mld PLN za rok 2018.
Realizacja programu przyczyni się do zapewnienia sprawnego funkcjonowania i rozwoju portów morskich, a także wykorzystania w pełni potencjału, jakim one dysponują.
Celem głównym Programu będzie trwale umocnienie polskich portów morskich jako liderów wśród portów morskich basenu Morza Bałtyckiego, pełniących rolę kluczowych węzłów globalnych łańcuchów dostaw dla Europy Środkowo-Wschodniej, oraz zwiększenie ich udziału w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju.
Dla uszczegółowienia a zarazem wsparcia dla realizacji celu głównego Programu, sformułowano następujące cele szczegółowe, które mają charakter zarówno gospodarczy, jak i pozagospodarczy: 1) Dostosowanie oferty usługowej portów morskich do zmieniających się potrzeb rynkowych oraz 2) Stworzenie bezpiecznego oraz przyjaznego dla środowiska systemu portowego.
Celom szczegółowym przypisano wynikające z nich priorytety o charakterze inwestycyjnym, do których należą:
-  Priorytet 1: Rozwój infrastruktury portowej oraz infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza oraz jej dostosowanie do zmieniającej się struktury ładunkowej i rozwoju pozostałych funkcji gospodarczych
-  Priorytet 2: Integracja portów z innymi uczestnikami łańcuchów transportowych poprzez rozwój infrastruktury dostępu do portów morskich od strony lądu
-  Priorytet 3: Digitalizacja polskich portów morskich
-  Priorytet 4: Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu portowego
-  Priorytet 5: Uwzględnianie w działalności portowej przepisów i standardów środowiskowych
Pierwszemu celowi szczegółowemu odpowiadają priorytety 1,2,3, natomiast drugiemu - priorytety 4 i 5.
Na potrzeby osiągnięcia celu głównego i szczegółowych Program określać będzie także działania o charakterze pozainwestycyjnym.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMGMiŻŚ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMGMiŻŚ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 17 września 2019 r. z uwagą
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 17.09.2019
do góry