Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD517
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 9 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia łub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków żołnierzy kierowanych poza granice państwa realizowane jest przez wiele podmiotów. Proponowana zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 84) ma na celu skomasowanie całego obszaru ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) żołnierzy kierowanych poza granice państwa w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, co pozwoli osiągnąć optymalny poziom finansowania ubezpieczeń (określony w toku postępowania o zamówienie publiczne dla całych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej) oraz w pełni realizować ochronę ubezpieczeniową żołnierzy kierowanych poza granice państwa.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMaciej Jankowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 06.11.2015
do góry