Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRC85
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność wdrożenia postanowień rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1853 z dnia 15 października 2015 r. ustanawiającego tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz. Urz. UE z 16.10.2015 r. L 271, str. 25), które weszło w życie w dniu 17 października 2015 r.
W związku z trudną sytuacją na rynkach rolnych, na mocy ww. rozporządzenia Komisji (UE) nr 2015/1853, państwom członkowskim Unii Europejskiej udostępniona została pomoc w całkowitej kwocie 420 mln euro w celu zapewnienia ukierunkowanego wsparcia dla rolników, którzy odczuwają skutki znacznego spadku cen, będącego bezpośrednią konsekwencją wprowadzonego przez Rosję zakazu przywozu produktów rolno-spożywczych oraz skutki suszy dla upraw polowych. Z ogólnej puli środków finansowych Polska otrzymała kwotę 28 946 973 euro. Zgodnie z ww. rozporządzeniem państwa członkowskie wykorzystują udostępnione kwoty finansowe najpóźniej do dnia 30 czerwca 2016 r. w celu podjęcia środków na podstawie obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów, pod warunkiem, że płatności te nie prowadzą do zakłócenia konkurencji.
Na podstawie art. 3 ww. rozporządzenia Komisji (UE) nr 2015/1853 państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do przekazania Komisji Europejskiej niezwłocznie i nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r. informacji o obiektywnych kryteriach stosowanych w celu wypłacenie przyznanej pomocy finansowej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Mając na uwadze wytyczne zawarte w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2015/1853, wysokość przyznanych środków finansowych oraz dużą liczbę producentów mleka w Polsce (ponad 130 tys.), w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania przyznanych środków finansowych w projekcie rozporządzenia proponuje się  skierowanie wsparcia do aktywnych producentów mleka o średniej i małej skali produkcji. Zaproponowano aby wsparcie przyznać dla producentów mleka, którym na koniec roku kwotowego 2014/2015 (tj. w dniu 31 marca 2015 r.) przysługiwała indywidualna kwota mleczna przeznaczona dla dostawców hurtowych lub indywidualna kwota mleczna przeznaczona dla dostawców bezpośrednich w wysokości nie niższej niż 15 000 kg i nie wyższej niż 250 000 kg, którzy nadal zajmują się produkcją mleka, tj. we wrześniu 2015 r. posiadali co najmniej 3 krowy mleczne. Wsparcie byłoby wypłacane dla tych producentów do każdego kilograma mleka lub przetworów mlecznych, wprowadzonych do obrotu przez producenta w roku kwotowym 2014/2015, nie więcej jednak niż do wysokości posiadanej przez producenta w dniu 31 marca 2015 r. kwoty indywidualnej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTadeusz Nalewajk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 06.11.2015
do góry