Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD516
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Rada Ministrów podjęła decyzję o podwyższeniu od 1 stycznia 2016 roku uposażeń funkcjonariuszy. W związku z powyższym w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok ujęto dodatkowe środki przeznaczone na uposażenia funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, co umożliwi podwyższenie tych uposażeń o 4,61%, w stosunku do 2015 roku.
Dodatkowe środki spowodują wzrost przeciętnego miesięcznego uposażenia funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, co przełoży się na zmianę wysokości wskaźnika wielokrotności, określającego ww. uposażenie.
Planowane wprowadzanie nowej wielokrotności kwoty bazowej, określającej wysokość przeciętnego miesięcznego uposażenia funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu spowoduje określenie jej na poziomie wysokości środków przeznaczonych na ww. uposażenia, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W związku z planowanymi podwyżkami uposażeń od 1 stycznia 2016 roku, powodującymi wzrost przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, istnieje potrzeba ustalenia nowego, podwyższonego wskaźnika wielokrotności w przedmiotowym projekcie Rady Ministrów.
Projekt rozporządzenia wprowadza zmianę wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu z 2,98 do 3,12, (nastąpi wzrost o 0,14) z dokonaniem zastrzeżenia w uzasadnieniu do projektu, że zwiększenie środków na nagrody roczne dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu nastąpiłoby w budżecie na 2017 rok.
Celem proponowanych regulacji jest podniesienie poziomu satysfakcji z tytułu pełnionej służby w Biurze Ochrony Rządu. Należy wskazać, że będą one, również stanowiły dodatkowy czynnik motywacyjny do podejmowania służby w Biurze Ochrony Rządu.
Przedmiotowy projekt rozporządzenia uchyli obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. poz. 1191).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuGrzegorz Karpiński Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry