Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD512
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępnienia urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba nowelizacji rozporządzenia wydawanego na podstawie art. 256 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm., zwanej dalej „p.p.s.a.") jest konsekwencją wejścia w życie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311). Artykułem 15 przywołanej nowelizacji, który wszedł w życie 22 września 2015 r., nadano nowe brzmienie art. 83 § 3 p.p.s.a. poszerzając jego zakres przedmiotowy w ten sposób, że za równoznaczne z wniesieniem pisma do sądu uznaje się także oddanie pisma w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Powyższe determinuje konieczność zmiany rozporządzenia, które w dwóch załącznikach określających wzór wniosku o przyznanie prawa pomocy, w części zawierającej pouczenia, w pkt 7 stanowi, iż wniosek należy złożyć w biurze podawczym sądu administracyjnego lub nadać w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego. Konieczne jest zatem uzupełnienie treści pouczenia wzorów wniosków o wskazanie, iż wniosek o przyznanie prawa pomocy może
zostać nadany także w sposób wynikający ze znowelizowanego art. 83 p.p.s.a.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Istotą projektowanego rozwiązania jest zastąpienie w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia, w rubryce „Pouczenie", brzmienia punktu 7 w ten sposób, by odzwierciedlał on treść znowelizowanego art. 83 § 2 p.p.s.a.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMonika Zbrojewska Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry