Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC184
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

1. Implementacja do polskiego prawodawstwa kolejnych zmian do dyrektywy ws. rachunkowości 2013/34/UE poprzez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy.
Celem tych zmian jest przede wszystkim zwiększenie transparentności informacji społecznych i środowiskowych w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (ang. corporate social responsibility, CSR), jak i zwiększenie  ich spójności i porównywalności.
2. Dostosowanie przepisów w związku ze zmieniającym się otoczeniem gospodarczym związanych z przechowywaniem dowodów księgowych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. Celem projektu jest wprowadzenie wymogu ujawniania:

1) w sprawozdaniu z działalności (w formie oświadczenia) lub w odrębnym sprawozdaniu, sporządzanym przez duże jednostki oraz jednostki dominujące w grupie kapitałowej, które mają charakter jednostek interesu publicznego i spełniają określone warunki (średnioroczne zatrudnienie w odniesieniu do jednostki lub grupy: 500 osób oraz suma aktywów bilansu powyżej 85 mln zł lub przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów 170 mln zł) co najmniej następujących istotnych informacji niefinansowych dotyczących kwestii:
- środowiskowych,
- spraw społecznych i pracowniczych,
- poszanowania praw człowieka oraz
- przeciwdziałania korupcji i łapownictwu,
wraz z krótkim opisem modelu biznesowego jednostki, opisu polityki prowadzonej w danym zakresie, jej rezultatów oraz ryzyk i zarządzania ryzykami w kwestiach niefinansowych, przedstawieniem niefinansowych kluczowych wskaźników wyników związanych z daną działalnością.
Spółkom nie zostaną narzucone zasady raportowania (dyrektywa zostawia tu spółkom pełną swobodę wyboru), dlatego mogą stosować wybrane przez siebie standardy (np. własne lub międzynarodowe).

2) w oświadczeniu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego - informacji w zakresie polityki różnorodności, tj. informacji na temat stosowanej przez spółkę polityki różnorodności, składu jej organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych (odnośnie aspektów takich jak np. wiek, płeć, pochodzenie geograficzne, wykształcenie i doświadczenie zawodowe), celów tej polityki, sposobu jej realizacji oraz rezultatów w danym okresie sprawozdawczym dla jednostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na jednym z rynków regulowanych EOG, spełniających w bieżącym i poprzedzającym roku obrotowym dwa z trzech następujących kryteriów: średnioroczne zatrudnienie powyżej 250 osób, suma aktywów bilansu powyżej 85 mln zł, przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów 170 mln zł.
Spółki objęte ww. przepisami będą miały obowiązek zastosowania zasady „stosuj lub wyjaśnij" (comply or explain) – tj. w przypadku, gdy dana jednostka nie prowadzi polityki w zakresie jednej lub kilku powyższych kwestii, będzie miała ona obowiązek ujawnić ten fakt wraz z  podaniem przyczyn.

2. Dodatkowo w projekcie wprowadzone zostaną przepisy zwalniające jednostki z obowiązku przechowywania dowodów księgowych w oryginalnej postaci wraz z umożliwieniem ich przeniesienia na informatyczne nośniki danych.

 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuDorota Podedworna-Tarnowska Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry