Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD511
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie podziału Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz utworzenia Śląskiego Instytutu Onkologii

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia przewiduje podział Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, zwanego dalej „Centrum Onkologii", oraz utworzenie nowego instytutu badawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1095).
Przedmiotowy podział polegać będzie na wydzieleniu z Centrum Onkologii - Instytutu komórek organizacyjnych, które obecnie tworzą oddział zamiejscowy Centrum Onkologii w Gliwicach. Z wydzielonych komórek organizacyjnych tworzy się nowy instytut badawczy. Planuje się, że nowopowstały instytut otrzyma nazwę Śląski Instytut Onkologii, dalej „Instytut".
Do podstawowej działalności Śląskiego Instytutu Onkologii będzie należało prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowywanie ich wyników do zastosowania w praktyce oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze chorób nowotworowych, w tym onkologii klinicznej, radioterapii i chirurgii onkologicznej, transplantologii, medycyny nuklearnej oraz w obszarach pokrewnych.
Ponadto Instytut będzie uczestniczył w systemie ochrony zdrowia poprzez wykonywanie działalności leczniczej, o której mowa w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.), realizację programów polityki zdrowotnej, opracowywanie wytycznych procedur medycznych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia przewiduje podział Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie i utworzenie nowego instytutu badawczego. Przedmiotowy podział polegać będzie na wydzieleniu z Centrum Onkologii - Instytutu komórek organizacyjnych, które obecnie tworzą Oddział Centrum Onkologii - Instytutu w Gliwicach. Z wydzielonych komórek organizacyjnych tworzy się nowy instytut badawczy - planuje się, że Instytut otrzyma nazwę Śląski Instytut Onkologii.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAnna Łukasik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry