Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD510
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowane rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 12b ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 1512).
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. poz. 1505) dokonała m.in. zmiany upoważnienia ustawowego zawartego w art. 12b ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe. Zmiany wprowadzone tą ustawą wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia. Oznacza to, że po upływie tego okresu utraci moc obecnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej (Dz. U. 2012 r. poz. 1022).
Podkreślenia wymaga fakt, iż czas na wydanie nowego rozporządzenia jest stosunkowo krótki, biorąc pod uwagę fakt, iż projekt rozporządzenia podlega obowiązkowi przedstawienia, na podstawie art. 33 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Traktat Euratom), do zaopiniowania Komisji Europejskiej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W obecnym stanie prawnym określono stanowiska mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych wykonujących działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, na których zatrudnione mogą być wyłącznie osoby posiadające uprawnienia nadane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej, w załączniku nr 1 wymienia rodzaje tych stanowisk. Dostęp do zajmowania tych stanowisk jest ograniczony ze względu na istotne przesłanki związane z ochroną życia i zdrowia pracowników jednostek organizacyjnych wykonujących działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące oraz ochroną życia i zdrowia ludzi.
Proponowana zmiana dotyczy przekształcenia dotychczasowych czternastu stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jedno stanowisko o różnych specjalnościach. Z uwagi na specjalistyczny charakter pracy w jednostkach organizacyjnych wykonujących działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące konieczne jest wprowadzenie specjalności w zakresie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.
Poza wskazanymi zagadnieniami przedmiotowy projekt rozporządzenia zasadniczo powtarza postanowienia obowiązującego obecnie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMŚ PAA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJanusz Włodarski Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry