Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD508
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego, stawek dodatku funkcyjnego oraz dodatku za wieloletnią pracę dla radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Wprowadzenie zmian jest związane z prowadzonymi równolegle pracami legislacyjnymi nad projektem zarządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Przedmiotem, tych prac jest ustanowienie w strukturze organizacyjnej Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa nowej funkcji rzecznika prasowego, która mogłaby być powierzona przez Prezesa Prokuratorii Generalnej radcy lub starszemu radcy. Potrzeba utworzenia takiej funkcji wynika ze znacznego zainteresowania mediów sprawami sądowymi w których obsługę prawną Skarbu Państwa lub Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt jest nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego, stawek dodatku funkcyjnego oraz dodatku za wieloletnią pracę dla radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 83 poz. 539).
Wprowadzenie nowej funkcji - rzecznika prasowego - związanej z powierzeniem przez Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa dodatkowych obowiązków służbowych powinno zostać powiązane ze wskazaniem odrębnej wysokości dodatku funkcyjnego za ich pełnienie. Jego proponowana wysokość będzie identyczna jak w przypadku pełnienia przez radcę funkcji naczelnika wydziału albo wizytatora.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSP
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuZdzisław Gawlik Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSP
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry