Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID264
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Program stanowi kontynuację i rozwinięcie części działań programu wieloletniego na lata 2011-2015 „Standaryzacja i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich”, przyjętego uchwałą nr 202/2011 Rady Ministrów z dnia 14 października 2011 r.
Ocena dotychczasowych wyników programu wskazuje, że niezbędne jest kontynuowanie prac w zakresie:
- badań dotyczących zasobów odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich,
- monitoringu efektów przyrodniczych wybranych narzędzi WPR wdrażanych w latach 2014-2016,
- rozbudowy centralnej bazy danych melioracyjnych,
- opracowania standardów technicznych utrzymania urządzeń melioracyjnych,
- ochrony wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego.
W programie, poza ww. zagadnieniami, realizowane będą nowe zadania, istotne w działalności Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, związane z:
- badaniami i analizą możliwości redukcji emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa,
- oceną skuteczności funkcjonowania i wpływu na środowisko przydomowych oczyszczalni ścieków,
- opracowaniem rozwiązań projektowych i technologii wykonywania podbudów i nawierzchni dróg rolniczych.
Głównym celem programu jest zwiększenie innowacyjności i efektywności kształtowania, ochrony i użytkowania odnawialnych źródeł energii, różnorodności biologicznej, zasobów wody i klimatu, a także doboru i użytkowania technicznych środków produkcji roślinnej i zwierzęcej.
Projektowany program wpisuje się w założenia i priorytety dokumentów strategicznych, zarówno na poziomie europejskim jak i krajowym, w tym w szczególności w strategię Europa 2020 na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, a także Strategię Rozwoju Kraju 2020, Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020 oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Program będzie realizowany w oparciu o osiągnięcia i wyniki uzyskane w dotychczasowym programie i przez tego samego wykonawcę, który realizował program na lata 2011-2015, tj. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach.
W każdym zadaniu projektowanego programu położono nacisk na upowszechnianie wyników i ich bieżące przekazywanie praktyce rolniczej.
Program przewiduje następujące efekty realizacji:
- wzrost efektywności wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, poprzez opracowanie i upowszechnienie rozwiązań dotyczących procesu produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz wykorzystania produktów ubocznych tego procesu,
- lepsza adaptacja rolnictwa do zmian klimatu oraz zwiększenie potencjału redukcji emisji gazów cieplarnianych w polskim rolnictwie, poprzez dobre praktyki oraz technologie i budownictwo niskoemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów inwentarskich oraz trwałych użytków zielonych,
- poprawa efektywności zarządzania środowiskiem poprzez monitoring działań rolno-środowiskowo-klimatycznych,
- poprawa jakości wód i wykorzystywania jej zasobów w obszarach wiejskich oraz poprawa skuteczności przeciwdziałania skutkom ekstremalnych zjawisk hydrometeorologicznych poprzez opracowanie zbiorów dobrych praktyk rolniczych związanych z redukcją ładunku biogenów oraz utrzymywaniem urządzeń melioracyjnych, a także poprzez zwiększenie dostępności do danych melioracyjnych,
- poprawa stanu sanitarnego i dostępności przestrzennej wsi, poprzez określenie warunków efektywnego funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz opracowanie i upowszechnianie rozwiązań w zakresie wykonywania dróg rolniczych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKazimierz Plocke Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry