Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID263
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Minister Gospodarki udziela przedsiębiorcom realizującym nowe inwestycje wsparcia w postaci dotacji bezpośredniej w ramach Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020. Ta forma pomocy publicznej jest szczególnie oczekiwanym elementem pakietu pomocy publicznej w przypadku inwestycji nisko dochodowych, dla których instrument specjalnych stref ekonomicznych nie jest wystarczająco przekonujący do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Mając na uwadze niemalejące zainteresowanie pomocą w formie dotacji oraz brak w chwili obecnej rozwiązań które mogłyby zastąpić pomoc w ramach Programu niezbędna jest zmiana obecnych zapisów Programu w celu utrzymania tego instrumentu stymulowania napływu inwestycji.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponowana zmiana Programu polega na:
1. wydłużeniu o 1 rok (do końca 2016 r.) okresu rekomendowania wsparcia przez Międzyresortowy Zespół ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej;
2. wydłużeniu okresu monitorowania wskaźników Programu;
3. zwiększeniu obecnego budżetu Programu o 64,6 mln zł do jego pierwotnej wysokości tj. 727 mln zł;
4. doprecyzowaniu zapisów Programu w kontekście Zarządzenia nr 38 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuIlona Antoniszyn-Klik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 16.10.2015
do góry