Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD506
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Narodowy Program Zdrowia (NPZ) jest wydawany na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym. Wstępny projekt rozporządzenia był przedmiotem pre-konsultacji ze środowiskiem ekspertów w dziedzinie zdrowia publicznego, a także z jednostkami podległymi i nadzorowanymi, właściwymi w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami. Celem strategicznym NPZ będzie wydłużenie życia, poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu.
Do koordynacji, inicjowania i monitorowania realizacji przepisów przewidzianych projektowanym rozporządzeniem wyznaczony został minister właściwy do spraw zdrowia (lub Pełnomocnik Rządu ds. zdrowia publicznego w przypadku jego powołania). Funkcjonować będzie również Komitet Sterujący Narodowego Programu Zdrowia, w którego skład wchodzą, oprócz ministra właściwego do spraw zdrowia, podsekretarze lub sekretarze stanu z ministerstw odpowiedzialnych za wdrażanie zadań określonych w NPZ. Wsparcie prowadzenia międzysektorowej polityki zdrowia publicznego zapewniać będzie Rada do Spraw Zdrowia Publicznego, pełniąca funkcję opiniodawczo-doradczą ministra i stanowiącą forum współdziałania w zakresie zdrowia publicznego. W jej skład wejdą przedstawiciele administracji publicznej, a także najważniejszych podmiotów biorących udział w działaniach na rzecz zdrowia publicznego, w tym jednostki naukowe, przedstawiciele pracodawców i organizacji pozarządowych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W ramach NPZ realizowane będą następujące cele operacyjne:
a) poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa - Narodowy Program Profilaktyki Nadwagi i Otyłości;
b) ograniczenie rozpowszechnienia używania alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych oraz zapobieganie uzależnieniom behawioralnym - Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Związanych z Uzależnieniami;
c) poprawa dobrostanu psychicznego;
d) ograniczenie narażenia na środowiskowe i biologiczne czynniki ryzyka;
e) utrzymanie i poprawa zdrowia osób starszych.
Zadania określone w NPZ będą miały dwojaki charakter. Pierwsza grupa zadań to zadania własne administracji rządowej i samorządowej, wynikające z kompetencji przypisanych dla poszczególnych działów administracji rządowej lub z ustaw nakładających poszczególne obowiązki na jednostki samorządu terytorialnego. Druga grupa zadań obejmuje nowe interwencje, które nie stanowią zadań własnych administracji rządowej i samorządowej i które wymagają wsparcia finansowego ze środków przewidzianych na realizację NPZ,

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuBeata Małecka-Libera Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry