Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC183
Tytuł

Projekt ustawy o pracy na statkach żeglugi śródlądowej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W dniu 8 stycznia 2015 r. weszła w życie dyrektywa Rady 2014/112/UE z dnia 19 grudnia 2014 r. wykonująca Umowę europejską dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy w transporcie śródlądowym, zawarta przez Europejskie Stowarzyszenie Żeglugi Śródlądowej (EBU), Europejską Organizację Kapitanów (ESO) i Europejską Federację Pracowników Transportu (ETF) (Dz. Urz. UE L 367 z 23.12.2014, str. 86).
Przedmiotowa dyrektywa powinna zostać zaimplementowana przez państwa członkowskie do dnia 31 grudnia 2016 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Ww. Umowa dotyczy niektórych aspektów organizacji czasu pracy w transporcie śródlądowym, odnosi się do warunków pracy na tych statkach oraz zawiera postanowienia dotyczące zdrowia (okresowych badan lekarskich) i bezpieczeństwa pracowników w dziedzinie podlegającej art. 153 ust. 1 lit. a Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w tym:
- ograniczeń odnoszących się do dobowego i tygodniowego czasu pracy,
- okresu bazowego czasu pracy,
- corocznego urlopu wypoczynkowego,
- określenia dni pracy i dni odpoczynku,
- pracy sezonowej na statkach pasażerskich,
- maksymalnego czasu pracy w porze nocnej,
- okresów odpoczynku,
- ochrony osób młodych,
- oceny stanu zdrowia pracowników,
- harmonogramu pracy.
Przedmiotowa dyrektywa wprowadziła nowy – w stosunku do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/88/WE z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz. Urz. WE L 299 z 18.11.2003, str. 9) – sposób ustalania wymiaru czasu pracy. Wymiar obowiązkowego czasu pracy pozostał niezmieniony.
Partnerzy społeczni z sektora transportu śródlądowego (Europejskie Stowarzyszenie Żeglugi Śródlądowej, Europejska Organizacja Kapitanów i Europejska Federacja Pracowników Transportu) wyrazili opinię, że dyrektywa 2003/88/WE nie zabezpiecza interesów sektora, dlatego negocjowali z własnej inicjatywy na poziomie UE umowę dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy w transporcie śródlądowym, zgodnie z art. 155 ust. 1 (TFUE). Negocjacje trwały
od stycznia 2008 r. do listopada 2011 r. Umowę europejską dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy w transporcie śródlądowym zawarto dnia 15 lutego 2012 r. Sygnatariusze przedstawili Umowę Komisji Europejskiej i zwrócili się o jej wykonanie w drodze decyzji Rady na wniosek Komisji, zgodnie z art. 155 ust. 2 TFUE.
W Polsce do pracowników wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej stosuje się przepisy ogólne wynikające przede wszystkim z Kodeksu pracy. Jednocześnie Kodeks pracy jest w praktyce trudny do stosowania przez armatorów ze względu na specyfikę pracy wykonywanej na statku.
Przyjęcie dyrektywy 2014/112/UE ma na celu ujednolicenie oraz usprawnienie systemu pracy na statkach żeglugi śródlądowej oraz poprawienie warunków pracy podczas żeglugi, przy jednoczesnym dążeniu do stworzenia takich regulacji dla operatorów zarządzających flotą śródlądową, jakie mają armatorzy w państwach członkowskich UE.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuDorota Pyć Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry