Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC182
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektu jest dostosowanie krajowych regulacji dot. produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych do postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP).
Niezależnie od faktu, iż rozporządzenie unijne, na podstawie art. 288 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich, rozporządzenie PRIIP wprowadza regulacje wymagające implementacji do krajowego porządku prawnego (np. potrzeba wyznaczenia właściwego organu w zakresie zapewnienia egzekwowania przepisów rozporządzenia, obowiązek określenia sankcji za naruszanie przepisów rozporządzenia). W efekcie modyfikacji wymagają stosowne przepisy ustawy z dnia z dnia 21 lipca 2006 r. nadzorze nad rynkiem finansowym (t.j. Dz.U. 2006 Nr 157 poz. 1119, z późn. zm. dalej: UNRF).
Ponadto prawodawca unijny w rozporządzeniu PRIIP przewidział opcje narodowe dla Państw Członkowskich, których wykorzystanie wymaga stosownych działań legislacyjnych na poziomie krajowym. Przygotowywany projekt ustawy będzie przewidywał implementację do polskiego systemu prawnego jednej z opcji narodowych, zakładającej wymóg uprzedniego przekazania właściwemu organowi przez twórcę PRIIP lub osobę sprzedającą PRIIP dokumentu zawierającego kluczowe informacje, w odniesieniu do PRIIP wprowadzanych do obrotu w Polsce.
Zakłada się, że rozporządzenie MIF wejdzie w życie na przełomie sierpnia i września 2016r.
Za pomocą przedmiotowego projektu nowelizacji UNRF planuje się dodatkowo zrealizować obowiązki dla Państw Członkowskich, wynikające z pkt 10 preambuły rozporządzenia PRIIP. Zakłada on wyznaczenie organu odpowiedzialnego za nadzór, przestrzeganie i egzekwowanie przepisów tego aktu. Ponadto niezbędnym jest również ustanowienie stosownych przepisów dotyczących sankcji z tytułu nieprzestrzegania postanowień rozporządzenia (art. 22 ust. 1), a także pozasądowych procedur wnoszenia skarg i dochodzenia praw (art. 19).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Za pomocą przedmiotowego projektu ustawy planuje się wprowadzić do ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. nadzorze nad rynkiem finansowym przepisy realizujące obowiązki nałożone na państwa członkowskie, wynikające z dyspozycji poszczególnych przepisów rozporządzenia PRIIP. Powyższe rozwiązanie jest niezbędne dla realizacji nałożonych na Rzeczpospolitą Polską obowiązków prawnych wynikających z prawa unijnego, a także dla zapewnienia efektywnego działania rynku detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych w kraju i na poziomie transgranicznym.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuIzabela Leszczyna Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry