Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD505
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W dniu 9 czerwca 2015 r. Rada Ministrów przyjęła założenia budżetu na 2016 rok, w którym zdecydowała przeznaczyć 2 mld zł na podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej. Na tej podstawie Minister Finansów poinformował, że wzrost wynagrodzeń nastąpi także w jednostkach sądownictwa powszechnego. Powyższe stanowiło podstawę do zaplanowania w projekcie budżetu części 15 „Sądy powszechne" na 2016 rok wydatków na zwiększenie poziomu wynagrodzeń w grupie kuratorów zawodowych o 5,5 %, co stanowi kwotę 19.318.573,08 zł wraz z pochodnymi w wysokości 2.519.813,88 zł. To zaś implikuje konieczność opracowania nowelizacji aktu prawnego regulującego wysokość wynagrodzenia kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przewiduje się zmianę przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (Dz.U. Nr 239, poz.2037,.z późn. zm) poprzez zmianę załącznika nr 1 do tego rozporządzenia i określenie w nim mnożników kwoty bazowej dotyczących kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich przez podwyższenie mnożników kwoty bazowej dla poszczególnych stopni służbowych kuratorów i aplikantów kuratorskich.
Projektowana nowelizacja przewiduje następujący wzrost mnożników kwoty bazowej:
- kurator specjalista - z 2,3 do 2,44 (miesięczna kwota podwyżki na 1 etat wyniesie 262,34 zł);
- starszy kurator zawodowy - z 2,0 do 2,14 (miesięczna kwota podwyżki na 1 etat wyniesie 262,34 zł);
- kurator zawodowy - z 1,7 do 1,84 (miesięczna kwota podwyżki na 1 etat wyniesie 262,34 zł) oraz
- aplikant kuratorski - z 0,934 do 1,10 (miesięczna kwota podwyżki na 1 etat wyniesie 311,06 zł).
Termin wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego został wstępnie określony na dzień 1 stycznia 2016 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMonika Zbrojewska Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry