BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r1997,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-spo.html
2020-10-23, 13:22
Numer projektuRD503
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania i rozliczania opłat wnoszonych przez wojska obce w związku z udostępnieniem im poligonów wojskowych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W art. 11 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 maja 2001 r. ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r. Nr 67, poz. 570, z późn. zm.) uregulowano zagadnienie pozyskiwania wpływów na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych w zakresie udostępniania poligonów wojskom obcym. Dotychczasowe zapisy w rozporządzeniu są niespójne ze wspomnianą regulacją ustawową.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu obliczania i rozliczania opiat wnoszonych przez wojska obce w związku z udostępnieniem im poligonów wojskowych (Dz. U. Nr 120, poz. 1282) zmierza do modyfikacji zapisów dotyczących przekazywania wniesionych przez wojska obce opłat związanych z udostępnieniem poligonu wojskowego przez jednostki wojskowe na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych. Wpływy te nie będą traktowane jako zwrot wydatków bieżących i majątkowych, lecz będą stanowić przychód Funduszu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTomasz Siemoniak Minister Obrony Narodowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 14.10.2015
Rejestr zmian