Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuID262
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Na podstawie uchwały Nr 31/2011 Rady Ministrów z dnia 04 stycznia 2011 r., zmienionej uchwałą Nr 174/13 z dnia 8 października 2013 r. i uchwałą Nr 53/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. jest realizowany program wieloletni pn. „Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku". Celem tej inwestycji jest budowa nowoczesnego ośrodka muzealnego, który jako pierwszy na świecie, w sposób całościowy ukaże przebieg i charakter największego konfliktu zbrojnego XX wieku. Dzięki stworzeniu nowoczesnej wystawy głównej oraz umożliwieniu organizacji wystaw czasowych, placówka będzie mogła sprostać wyzwaniom współczesnego muzealnictwa. Stanie się ona również międzynarodowym ośrodkiem naukowym, zajmującym się studiami nad II wojną światową oraz ośrodkiem edukacyjnym.
Wprowadzenie zmian nie spowoduje dodatkowego obciążenia dla budżetu państwa, a jedynie przesunie część kosztów na rok 2017, głównie z powodu koniecznych przesunięć w realizacji płatności. Wprowadzenie zmian jest konieczne, aby dokończyć rozpoczętą w 2009 r. (a finansowaną w ramach Programu rządowego od 2011 r.) inwestycję mającą na celu stworzenie nowoczesnego narracyjnego muzeum historycznego, w którym będzie prezentowana polska wizja największego i najbardziej dramatycznego konfliktu zbrojnego XX wieku.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zakres proponowanych zmian w projekcie uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku" obejmuje:
- przedłużenie okresu realizacji Programu do 2017 r.
- przesunięcia na 2017 r. niewydatkowanych w 2015 r. środków w kwocie 49.271.000 zł.
W związku z powyższym, zmiana uchwały zakłada finansowanie całości Programu ze środków budżetu państwa w wysokości 448.932.000 zł w okresie 7 lat, odpowiednio w:
2011 r. - 14.274.000 zł;
2012 r.- 51.106.000 zł;
2013 r.- 20.682.000 zł;
2014 r.- 47.827.000 zł;
2015 r.- 90.323.000 zł;
2016 r.- 175.449.000 zł;
2017 r.- 49.271.000 zł.
Wprowadzenie powyższych zmian jest konieczne, aby umożliwić dokonanie końcowych płatności dla wykonawców po zrealizowaniu całości prac i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku oraz sprawdzeniu końcowych dokumentów rozliczeniowych (w tym dotyczących rozliczeń z podwykonawcami) w roku 2017.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMKiDN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMałgorzata Omilanowska Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMKiDN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 30 października 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 12.11.2015
do góry