Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD498
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwom: Czarny Dunajec i Piekielnik położonym na obszarze gminy Czarny Dunajec

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Pismem z dnia 24 września 2014 r. wójt gminy wiejskiej Czarny Dunajec wystąpił, do Ministra Zdrowia z prośbą
o wydanie decyzji w sprawie potwierdzenia możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze uznanym za „Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Czarny Dunajec", obejmującym sołectwa: Czarny Dunajec i Piekielnik, położonym na obszarze gminy Czarny Dunajec w następujących kierunkach leczniczych: choroby ortopedyczno-urazowe, choroby reumatologiczne oraz choroby kobiece. Minister Zdrowia po przeanalizowaniu złożonego operatu uzdrowiskowego, biorąc pod uwagę uchwałę z dnia 23 września 2014 r. Nr 28/2014, podjętą podczas posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy w Czarnym Dunajcu, w sprawie utworzenia na obszarze 2 sołectw obszaru ochrony uzdrowiskowej, stwierdził, zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 651 i 724), zwanej dalej „ustawą uzdrowiskową", że „Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Czarny Dunajec" spełnia warunki zawarte w art. 34 ust. 1 tej ustawy, konieczne do potwierdzenia możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego, a tym samym, że warunki środowiskowe, występujące naturalne surowce oraz klimat gwarantują — po wybudowaniu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego — możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na „Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Czarny Dunajec", a tym samym ubieganie się w przyszłości o status uzdrowiska. W oparciu o przesłany przez gminę Czarny Dunajec operat uzdrowiskowy, Minister Zdrowia stwierdził, że „Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Czarny Dunajec", zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy uzdrowiskowej, utworzony na obszarze trzech stref ochronnych „A", „B" i „C" w granicach i wielkościach określonych w operacie uzdrowiskowym, spełnia łącznie warunki określone w art. 34 ust. 1 ustawy uzdrowiskowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom samorządów terytorialnych oraz mając na uwadze możliwość dostosowania działalności uzdrowiskowej do obowiązujących przepisów ustawy, Minister Zdrowia działając na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 40 ust. 2 ustawy uzdrowiskowej oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), po przeanalizowaniu złożonego przez gminę operatu uzdrowiskowego, wydał decyzję stwierdzającą możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na terenie sołectw: Czarny Dunajec i Piekielnik położonym na obszarze gminy Czarny Dunajec, w powiecie nowotarskim, w województwie małopolskim. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ww. ustawy minister właściwy do spraw zdrowia, po potwierdzeniu, zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy uzdrowiskowej, spełnienia przez obszar warunków niezbędnych do uzyskania statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej, występuje do Rady Ministrów z wnioskiem o nadanie danemu obszarowi statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej, przygotowując projekt stosownego rozporządzenia.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wprowadzenie przepisów umożliwiających nadanie statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwom: Czarny Dunajec i Piekielniki położonym na obszarze gminy Czarny Dunajec, w powiecie nowotarskim, w województwie małopolskim. „Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Czarny Dunajec" spełnia określone w ustawie warunki: posiada udokumentowane złoża naturalnych surowców, posiada klimat o właściwościach leczniczych, posiada plany budowy zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, spełnia określone w przepisach o ochronie środowiska wymagania dla środowiska, posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki energetycznej, wodno-ściekowej, transportu i komunikacji, a także prowadzi właściwą gospodarkę odpadami oraz posiada odpowiednią wielkość obszaru ochrony uzdrowiskowej przyszłego uzdrowiska.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Warczyński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry