Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD497
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej Osiedlu Uzdrowiskowemu Miasta Lidzbark Warmiński i sołectwom: Medyny i Łabno położonym na obszarze gminy Lidzbark Warmiński

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Pismem z dnia 22 sierpnia 2014 r. burmistrz miasta Lidzbark Warmiński i wójt gminy Lidzbark Warmiński, wystąpili do Ministra Zdrowia z prośbą o wydanie decyzji w sprawie potwierdzenia możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze uznanym za „Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Lidzbark Warmiński" obejmujący Osiedle Uzdrowiskowe Miasta Lidzbark Warmiński oraz dwa sołectwa gminy Lidzbark Warmiński: Medyny i Łabno w następujących kierunkach leczniczych: choroby ortopedyczno-urazowe, choroby układu nerwowego, choroby reumatologiczne oraz choroby kardiologiczne i nadciśnienie.
Minister Zdrowia, po przeanalizowaniu złożonego operatu uzdrowiskowego, biorąc pod uwagę uchwałę Nr OR.BR.0007.70.2014.EK. Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Miasta Lidzbark Warmiński jako Osiedle Uzdrowiskowe, stwierdził, zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 651 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawa uzdrowiskową", że „Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Lidzbark Warmiński" spełnia warunki zawarte w art. 34 ust. 1 tej ustawy, konieczne do potwierdzenia możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego, a tym samym, że warunki środowiskowe, występujące naturalne surowce oraz klimat gwarantują — po wybudowaniu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego - możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na „Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Lidzbark Warmiński", a tym samym ubieganie się w przyszłości o status uzdrowiska.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom samorządów terytorialnych oraz mając na uwadze możliwość dostosowania działalności uzdrowiskowej do obowiązujących przepisów ustawy, Minister Zdrowia działając na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 40 ust. 2 ustawy uzdrowiskowej oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1-960 - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), po przeanalizowaniu złożonego przez gminę operatu uzdrowiskowego, wydał decyzję stwierdzającą możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na terenie Osiedla Uzdrowiskowego Miasta Lidzbark Warmiński i sołectw: Medyny i Łabno położonym na obszarze gminy Lidzbark Warmiński, w powiecie lidzbarskim, w województwie warmińsko-mazurskim.
Zgodnie z art. 42 ust. 1 ww. ustawy minister właściwy do spraw zdrowia, po potwierdzeniu, zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy uzdrowiskowej, spełnienia przez obszar warunków niezbędnych do uzyskania statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej, występuje do Rady Ministrów z wnioskiem o nadanie danemu obszarowi statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej, przygotowując projekt stosownego rozporządzenia.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wprowadzenie przepisów umożliwiających nadanie statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej Osiedlu Uzdrowiskowemu Miasta Lidzbark Warmiński i sołectwom: Medyny i Łabno położonym na obszarze gminy Lidzbark Warmiński, w powiecie lidzbarskim, w województwie warmińsko-mazurskim. „Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Lidzbark Warmiński" spełnia określone w ustawie uzdrowiskowej warunki: posiada udokumentowane złoża naturalnych surowców, posiada klimat o właściwościach leczniczych, posiada plany budowy zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, spełnia określone w przepisach o ochronie środowiska wymagania dla środowiska, posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki energetycznej, wodno-ściekowej, transportu i komunikacji, a także prowadzi właściwą gospodarkę odpadami oraz posiada odpowiednią wielkość obszaru ochrony uzdrowiskowej przyszłego uzdrowiska.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Warczyński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 08.10.2015
do góry