Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD496
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej Miastu Miłomłyn i sołectwom: Bagieńsko i Tarda położonym na obszarze gminy Miłomłyn

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Pismem z dnia 23 stycznia 2015 r. burmistrz miasta Miłomłyn wystąpił do Ministra Zdrowia z prośbą o wydanie decyzji zmieniającej decyzję Ministra Zdrowia Nr 76 z dnia 24 września 2013 r. (znak: MZ-OZU-520-33269-1/WS/13) w zakresie zmiany powierzchni i przebiegu stref ochrony uzdrowiskowej, dołączając korektę operatu uzdrowiskowego wraz z dokumentacją uzasadniającą potrzeby zmiany przebiegu i powierzchni granic strefy ochrony uzdrowiskowej, opis przebiegu i wyliczoną powierzchnię nowych stref oraz wykresy graficzne „nowych" stref ochrony uzdrowiskowej „B" i „C".
Minister Zdrowia po przeanalizowaniu posiadanej dokumentacji i złożonej korekty operatu uzdrowiskowego, stwierdził, zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 651 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą uzdrowiskową", że „Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Miłomłyn" spełnia warunki zawarte w art. 34 ust. 1 ustawy uzdrowiskowej, konieczne do potwierdzenia możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego w następujących kierunkach leczniczych: choroby ortopedyczno-urazowe, choroby reumatologiczne oraz choroby górnych i dolnych dróg oddechowych , a tym samym, że warunki środowiskowe, występujące naturalne surowce oraz klimat gwarantują — po wybudowaniu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego — możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na „Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Miłomłyn", a tym samym ubieganie się w przyszłości o status uzdrowiska.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom samorządów terytorialnych oraz mając na uwadze możliwość dostosowania działalności uzdrowiskowej do obowiązujących przepisów ustawy, Minister Zdrowia działając na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 40 ust. 2 ustawy uzdrowiskowej oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), po przeanalizowaniu złożonego przez gminę operatu uzdrowiskowego, wydał decyzję stwierdzającą możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na terenie miasta Miłomłyn i sołectw: Bagieńsko i Tarda położonym na położonym na obszarze gminy Miłomłyn, w powiecie ostródzkim, w województwie warmińsko-mazurskim.
Zgodnie z art. 42 ust. 1 ww. ustawy minister właściwy do spraw zdrowia, po potwierdzeniu, zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy uzdrowiskowej, spełnienia przez obszar warunków niezbędnych do uzyskania statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej, występuje do Rady Ministrów z wnioskiem o nadanie danemu obszarowi statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej, przygotowując projekt stosownego rozporządzenia.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wprowadzenie przepisów umożliwiających nadanie statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej miastu Miłomłyn i sołectwom: Bagieńsko i Tarda położonym na obszarze gminy Miłomłyn, w powiecie ostródzkim, w województwie warmińsko mazurskim. „Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Miłomłyn" spełnia określone w ustawie uzdrowiskowej warunki: posiada udokumentowane złoża naturalnych surowców, posiada klimat o właściwościach leczniczych, posiada plany budowy zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, spełnia określone w przepisach o ochronie środowiska wymagania dla środowiska, posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki energetycznej, wodno-ściekowej, transportu i komunikacji, a także prowadzi właściwą gospodarkę odpadami oraz posiada odpowiednią wielkość obszaru ochrony uzdrowiskowej przyszłego uzdrowiska.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Warczyński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 08.10.2015
do góry