Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD495
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowane rozporządzenie nowelizuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1263, z późn. zm.) i przewiduje zmianę nazwy występującego w rozporządzeniu węzła „Czerniewice”, służącego do wyznaczenia punktu rozpoczęcia/zakończenia poboru opłaty elektronicznej na odcinkach autostrady A1 i drogi ekspresowej S10, na nazwę węzeł „Toruń Południe”. Projekt ma na celu zapewnienie prawidłowości poboru opłaty elektronicznej na ww. odcinkach dróg w związku z planowaną wymianą oznakowania węzłów na autostradzie A1.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane rozporządzenie uwzględnia prace podjęte przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad mające na celu zmianę obecnie stosowanych nazw węzłów na odcinku autostrady A1, zarządzanych przez spółkę koncesyjną Gdańsk Transport Company S.A. Jednym z węzłów, którego nazwa będzie zmieniona jest węzeł „Czerniewice”, który służy do wyznaczenia punktu rozpoczęcia/zakończenia poboru opłaty elektronicznej na zarządzanych przez GDDKiA odcinkach autostrady A1 i drogi ekspresowej S10. Powyższy węzeł będzie nosić nazwę „Toruń Południe”, co oznacza konieczność zmiany rozporządzenia w tym zakresie. Zmiana nazw węzłów na autostradzie A1 stanowi element działań podejmowanych przez GDDKiA na rzecz wprowadzenia jednolitych zasad informowania użytkowników dróg krajowych i jest zgodna z postulatami zgłaszanymi przez władze samorządowe.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Olszewski Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 13 października 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 15.10.2015
do góry