Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRC84
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Transpozycja dyrektywy Komisji 2014/80/UE z dnia 20 czerwca 2014 r. zmieniającej załącznik II do dyrektywy 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu. Przyczyną wydania dyrektywy był przegląd przedstawionych przez państwa członkowskie pierwszych planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (w Polsce opublikowanych w maju i czerwcu 2011 r.). Komisja Europejska oceniła, że informacje dotyczące zanieczyszczeń i wskaźników, dla których ustalono wartości progowe, w szczególności w odniesieniu do metod w zakresie oceny stanu chemicznego wód podziemnych, okazały się niewystarczające dla prawidłowego zrozumienia i porównania wyników.
Dodatkowo, w ramach postępowania naruszeniowego nr 2007/2246 KE zwróciła uwagę na wątpliwości interpretacyjne
dotyczące transpozycji załącznika VII dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W celu transpozycji przepisów dyrektywy 2014/80/UE oraz w celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych stwierdzonych w postępowaniu naruszeniowym nr 2007/2246 proponuje się wprowadzenie następujących rozwiązań:
a) uzupełnienie wymogu dotyczącego informacji, które należy przedstawić w planach gospodarowania wodami, w celu zapewnienia przejrzystości oceny stanu wód podziemnych,
b) nałożenie obowiązku umieszczania w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy ustaleń planów utrzymania wód (efektem wprowadzonych zmian będzie uzyskanie bardziej wszechstronnej wiedzy na temat identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny ich wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych),
c) wprowadzenie obowiązku umieszczenia w planach gospodarowania wodami informacji o udzielonych decyzjach administracyjnych dotyczących korzystania z wód,
d) wprowadzenie obowiązku umieszczenia w planach gospodarowania wodami informacji o podjętych i planowanych działaniach:
- służących wdrożeniu zasady zwrotu kosztów usług wodnych, które przyczyniają się do osiągnięcia celów środowiskowych, z uwzględnieniem wkładu wniesionego przez użytkowników wód,
- podjętych w celu ochrony jednolitych części wód przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,
- podjętych w celu eliminowania stężeń substancji priorytetowych,
- podjętych w celu zapobieżenia lub zmniejszenia wpływu na stan wód przypadkowych zanieczyszczeń,
- podjętych w przypadku zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych,
e) uzupełnienie wymogu dotyczącego informacji, które należy przedstawić w planach gospodarowania wodami, w celu zapewnienia przejrzystości oceny stanu wód podziemnych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMinister Środowiska
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry