Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD493
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu zaopatrywania, dystrybucji i rozliczania formularzy mandatu karnego, przydziału i rozliczania serii i numerów mandatów generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, podmiotów nabywających formularze mandatu karnego odpłatnie oraz wymianie informacji dotyczących formularzy mandatu karnego, serii i numerów mandatów generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego oraz grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia został opracowany ze względu na uchylenie przepisami ustawy o administracji podatkowej przepisu art. 8 ustawy z dnia 28 lutego 1992 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego, prawa o wykroczeniach i o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 24, poz. 101). Na podstawie powyższego przepisu art. 8 ustawy o zmianie niektórych przepisów prawa karnego, prawa o wykroczeniach i o postępowaniu w sprawach nieletnich wydane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenie, ściąganych w postępowaniu mandatowym, oraz organów właściwych w sprawach rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych (Dz. U. Nr 131, poz. 663, z późn. zm.).
Uchylenie ww. art. 8 ustawy o zmianie niektórych przepisów prawa karnego, prawa o wykroczeniach i o postępowaniu w sprawach nieletnich jest konsekwencją przeniesienia kompetencji w zakresie poboru należności wynikających z grzywien nakładanych mandatami karnymi z wojewodów na naczelnika urzędu skarbowego. Zgodnie z art. 100 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, zmienionym przepisami ustawy o administracji podatkowej, zadania w zakresie dystrybucji i rozliczania formularzy mandatu karnego oraz serii i numerów mandatów karnych zostaną przeniesione z wojewody na właściwego miejscowo dyrektora izby skarbowej, z zastrzeżeniem, iż do dystrybucji i rozliczania formularzy oraz serii i numerów mandatów generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, dla organów Inspekcji Transportu Drogowego właściwy będzie Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projekcie przewidziano, iż organy uprawnione do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego będą zaopatrywały się w formularze mandatu karnego oraz serie i numery mandatów generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego u właściwego dyrektora izby skarbowej, za wyjątkiem organów Inspekcji Transportu Drogowego, które będą zaopatrywane przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego.
Organy uprawnione do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego będą się zaopatrywały w formularze mandatu karnego oraz serie i numery mandatów generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego na podstawie zapotrzebowania obejmującego m.in. liczbę wydanych formularzy, numerację początkową i końcową formularzy mandatu karnego oraz serii i numerów mandatów generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. Zarówno formularze mandatu karnego jak i mandaty wygenerowane przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego będą drukami ścisłego zarachowania i będą podlegały wpisowi do księgi druków ścisłego zarachowania.
W projekcie rozporządzenia przyjęto, analogicznie jak w obowiązującym stanie prawnym, iż formularze mandatu karnego odpłatnie nabywane będą przez straże gminne (miejskie).
Organy uprawnione do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, za wyjątkiem organów Inspekcji Transportu Drogowego, zobowiązane będą do sporządzania, nie rzadziej niż raz w miesiącu, informacji o otrzymanych i wykorzystanych formularzach mandatu karnego oraz seriach i numerach mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. Informacje będą obejmowały dane dotyczące m. in. liczby wykorzystanych formularzy, czy serii i numerów mandatów. Powyższa informacja będzie przekazywana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego właściwemu miejscowo dyrektorowi izby skarbowej w celu dokonania rozliczenia.
Ponadto organy uprawnione do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, za wyjątkiem organów Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży gminnych (miejskich), zobowiązane będą do sporządzania nie rzadziej niż raz w miesiącu informacji o nałożonych w drodze mandatu karnego grzywnach, w tym uiszczonych. Informacja będzie obejmowała dane dotyczące m. in. wysokości nałożonych grzywien. Powyższa informacja będzie przekazywana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego właściwemu miejscowo naczelnikowi urzędu skarbowego w celu dokonania rozliczenia należności wynikających z grzywien.
Rozliczenia z funkcjonariuszami (pracownikami) nakładającymi grzywny drodze mandatu karnego z wykorzystanych formularzy mandatu oraz serii i numerów mandatów generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, a także dokonanych wpłat przeprowadzać będzie organ uprawniony do nakładania grzywien.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJacek Kapica Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry