Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD228
Tytuł

Projekt ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Podwyższenie świadczeń w 2016 r. o prognozowany wskaźnik waloryzacji (100,52%) oznaczałoby bardzo niskie i nieodczuwalne podwyżki dla emerytów i rencistów, szczególnie dla świadczeniobiorców pobierających niewysokie świadczenia. Dlatego też, w marcu 2016 r., obok waloryzacji wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych o prognozowany wskaźnik 100,52%, Rada Ministrów proponuje wypłacenie jednorazowego dodatku do świadczeń, które nie przekraczają kwoty 2000 zł.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Ze względu na niskie prognozowany wskaźnik waloryzacji w marcu 2016 r., obok waloryzacji wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych o prognozowany wskaźnik 100,52%, proponuje się wypłacenie jednorazowego dodatku do świadczeń, które nie przekraczają kwoty 2000 zł. Wysokość jednorazowego dodatku dla świadczeń w wysokości
- do 900 zł wynosić będzie 350 zł, 
- powyżej 900 zł do 1100 zł – 300 zł,
- powyżej 1100 zł do 1500 zł – 200 zł,
- powyżej 1500 zł do 2000 zł – 100 zł
Podstawę obliczenia dodatku stanowić będzie kwota świadczenia łącznie z dodatkiem pielęgnacyjnym, dodatkiem dla sierot zupełnych oraz innymi dodatkami lub świadczeniami pieniężnymi przysługującymi na podstawie odrębnych przepisów, które są wypłacane przez organy emerytalno-rentowe w wysokości ustalonej przed dokonaniem potrąceń i egzekucji oraz zmniejszenia a także zawieszenia świadczeń.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Bucior Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 października 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 29.10.2015
do góry