Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuRD492
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowane rozporządzenie nowelizuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. Nr 128, poz. 1334 z późn. zm.).
Projekt dokonuje zmiany rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych w zakresie określenia docelowej sieci dróg szybkiego ruchu na terenie całej Polski. Potrzeba nowelizacji obowiązujących przepisów rozporządzenia wynika z:
- konieczności dostosowania istniejącego układu drogowego w związku z funkcjonowaniem strategicznych dla gospodarki zakładów azotowych w Policach (S6) oraz rafinerii w Płocku (S10),
- potrzeby dostosowania układu autostrad i dróg ekspresowych do  sieci oraz wymagań określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE. Dotyczy to zmiany układu dróg ekspresowych w rejonie Trójmiasta w celu rozwiązania kwestii dojazdu do portu morskiego w Gdyni (S7) oraz przedłużenia biegu drogi klasy S do Ostródy (S5) oraz wpisanie nowej drogi ekspresowej Olsztyn - Ełk (S16),
- usankcjonowania stanu faktycznego - dopisanie do rozporządzenia dróg krajowych, funkcjonujących w sieci jako drogi o parametrach drogi ekspresowej (S86, S8).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane rozporządzenie dokonuje zmiany w docelowej sieci autostrad i dróg ekspresowych poprzez wpisanie nowych dróg  i zmiany docelowego ich przebiegu. Będzie to oznaczać zwiększenie kilometrażu docelowej sieci autostrad i dróg ekspresowych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPaweł Olszewski Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 13 października 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 15.10.2015
do góry