Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD227
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przeprowadzone w Ministerstwie Finansów prace analityczne, spowodowane zgłaszanymi przez podmioty sektora finansów publicznych licznymi wątpliwościami interpretacyjnymi w zakresie stosowania obowiązujących przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) dotyczących niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym oraz należności cywilnoprawnych, wskazały na występowanie określonych problemów i niejasności natury prawnej, których nie da się wyeliminować w drodze interpretacji przepisów prawa.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Z uwagi na istotę problemu rozwiązanie będzie polegać na dokonaniu w ustawie o finansach publicznych zmian polegających na uzupełnieniu, doprecyzowaniu i uporządkowaniu istniejących regulacji prawnych:
1) w zakresie należności o charakterze cywilnoprawnym (art. 56 i art. 57): 
a) doprecyzowanie przepisów poprzez wyraźne wskazanie, iż należności mogą być umarzane również w części oraz ujednolicenie dla ww. przepisów przesłanek udzielenia preferencji w spłacie należności, stanowiących klauzule generalne: „ważny interes dłużnika” oraz „ważny interes publiczny”,
b) uregulowanie kwestii umarzania należności zasądzonych na rzecz Skarbu Państwa tytułem kosztów postępowania, w razie stwierdzenia przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, że w postępowaniu, w którym je zasądzono, naruszono wobec dłużnika Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności lub Protokoły dodatkowe do tej Konwencji, w sposób niezależny od obecnie przewidzianych przez ustawodawcę przesłanek umorzenia wierzytelności;
2) w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym:
a) doprecyzowanie, że w odniesieniu do udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych stosuje się odpowiednio reguły przewidziane w przepisach normujących należności o charakterze cywilnoprawnym,
b) wprowadzenie dla zobowiązanych prowadzących działalność gospodarczą możliwości uzyskiwania preferencji w   odniesieniu do wszystkich należności wymienionych w otwartym katalogu z art. 60 ustawy o finansach publicznych stanowiących niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym,
c) wyeliminowanie niejednoznaczności (usunięcie wątpliwości interpretacyjnych) w zakresie organów właściwych do udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym.
Oczekiwanym efektem wprowadzenia zmian będzie usystematyzowanie i zapewnienie przejrzystości stosowania przepisów normujących udzielanie poszczególnych preferencji (ulg) w spłacie należności. W odniesieniu do wierzytelności Skarbu Państwa związanych z postępowaniem, co do którego Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził naruszenie Konwencji bądź jej Protokołów dodatkowych, przewiduje się, że wyeliminowane zostanie ryzyko związane z dochodzeniem tych wierzytelności, pomniejszających majątek Skarżącego, związanych ze wskazanym w wyroku bądź w ugodzie przedmiotem naruszenia i tym samym zapewniona zostanie stosowna ochrona kwot zasądzanych przez ETPCz. Ponadto, w zakresie możliwości uzyskiwania przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą preferencji w spłacie należności wymienionych w art. 60 ustawy o finansach publicznych, wypełniona zostanie zasada równego traktowania podmiotów (tj. unikanie odmiennego traktowania przez państwo i jego organy różnych podmiotów w podobnych sytuacjach). Niemniej efektem wejścia w życie projektowanej ustawy może być zwiększenie liczby przedsiębiorców wnioskujących o udzielenie preferencji.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuArtur Radziwiłł Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry